HP 240 G1 user manual download (Page 62 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 86
Otpustite vijak na poklopcu odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul
(1)
, podignite poklopac
(2)
i uklonite ga
(3)
.
7.
Ako mijenjate memorijski modul, izvadite postoje
ć
i memorijski modul:
a.
Povucite hvataljke
(1)
na svakoj strani memorijskog modula.
Memorijski
ć
e modul isko
č
iti.
b.
Primite memorijski modul za rub
(2)
te ga lagano izvucite iz utora za memorijski modul.
OPREZ:
Kako biste sprije
č
ili ošte
ć
enje memorijskog modula, držite ga samo za rubove.
Nemojte dirati komponente na memorijskom modulu.
Da biste nakon va
đ
enja zaštitili memorijski modul, stavite ga u spremnik koji je zašti
ć
en od
elektrostati
č
kog izboja.
52
Poglavlje 8
Održavanje ra
č
unala
Sample