HP 240 G1 user manual download (Page 61 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 86
Da biste pokrenuli
č
ć
enje diska:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
disk
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Oslobodi prostor
diska brisanjem nepotrebnih datoteka
.
2.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodavanje ili zamjena memorijskih modula
Dodavanje memorije može poboljšati performanse ra
č
unala. Ra
č
unalo je nalik podru
č
ju za fizi
č
ki rad.
Tvrdi disk ormar je za kartoteku u kojem pohranjujete rad, a memorija je radni stol na kojem radite.
Kada memorija nije dovoljno velika kako bi lako pohranila sav vaš rad, poput optere
ć
enog radnog
stola, vaša se produktivnost smanjuje. Odli
č
no je rješenje za poboljšanje performansi proširivanje
memorije ra
č
unala.
Ra
č
unalo ima dva utora za memorijski modul. Utori za memorijske module nalaze se na dnu ra
č
unala
ispod poklopca tvrdog diska. Kapacitet memorije ra
č
unala mogu
ć
e je nadograditi dodavanjem
memorijskog modula ili zamjenom postoje
ć
eg memorijskog modula u jednom od utora za memorijske
module.
UPOZORENJE!
Radi smanjenja opasnosti od elektri
č
nog udara i ošte
ć
enja opreme, isklju
č
ite kabel
za napajanje i izvadite sve baterije prije ugradnje memorijskog modula.
OPREZ:
Elektrostati
č
ki izboj (ESD) može oštetiti elektroni
č
ke komponente. Prije po
č
etka bilo kojeg
postupka pobrinite se da se oslobodite stati
č
kog elektriciteta dodirivanjem uzemljenog metalnog
predmeta.
NAPOMENA:
Za upotrebu konfiguracije dvojnog kanala s drugim memorijskim modulom provjerite
jesu li oba memorijska modula identi
č
na.
Dodavanje ili zamjena memorijskog modula:
OPREZ:
Da biste sprije
č
ili gubitak podataka ili nereagiranje sustava:
Prije dodavanja ili izmjene memorijskih modula, isklju
č
ite ra
č
unalo. Nemojte vaditi memorijski modul
dok je ra
č
unalo uklju
č
eno ili u stanju mirovanja.
Ako niste sigurni je li ra
č
unalo isklju
č
eno, uklju
č
ite ra
č
unalo pritiskom na gumb za uklju
č
ivanje i
isklju
č
ivanje. Zatim putem operacijskog sustava isklju
č
ite ra
č
unalo.
1.
Spremite svoj rad i isklju
č
ite ra
č
unalo.
2.
Isklju
č
ite sve vanjske ure
đ
aje koji su povezani s ra
č
unalom.
3.
Isklju
č
ite kabel za napajanje iz uti
č
nice s izmjeni
č
nim naponom.
4.
Preokrenite ra
č
unalo na ravnoj površini.
5.
Izvadite bateriju iz ra
č
unala.
6.
Izvadite poklopac odjeljka za beži
č
ni i memorijski modul iz ra
č
unala.
Poboljšanje performansi
51
Sample