HP 240 G1 user manual download (Page 60 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 86
6.
Tvrdi disk
(3)
izvadite iz nosa
č
a.
Za instaliranje tvrdog diska postupak izvedite u suprotnom smjeru.
Upotreba defragmentacije diska
Tijekom dulje uporabe ra
č
unala datoteke na tvrdom disku postat
ć
e fragmentirane. Kada je pogon
fragmentiran, to zna
č
i da se podaci na njemu ne nalaze u blizini drugih podataka (sekvenciji) te zbog
toga tvrdi disk teže pronalazi datoteke i time usporava rad ra
č
unala. Defragmentacija diska
konsolidirat
ć
e (ili ponovno organizirati) fragmentirane datoteke i mape na tvrdom disku tako da
sustav može raditi u
č
inkovitije.
NAPOMENA:
Na SSD pogonima nije potrebno pokrenuti defragmentaciju diska.
Defragmentacija diska nakon pokretanja radi bez nadzora. Me
đ
utim, ovisno o veli
č
ini tvrdog diska i
broju fragmentiranih datoteka, rad programa Defragmentacija diska može potrajati i više od sat
vremena.
HP preporu
č
uje defragmentiranje tvrdog diska najmanje jedanput mjese
č
no. Možete postaviti
mjese
č
no pokretanje programa Defragmentacija diska, ali možete i bilo kada ru
č
no pokrenuti
defragmentaciju.
Da biste pokrenuli defragmentaciju diska, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Spojite ra
č
unalo na izmjeni
č
no napajanje.
2.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
disk
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Defragmentacija i
optimizacija pogona
.
3.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije potražite u pomo
ć
i alata za defragmentaciju diska.
Upotreba
Č
ć
enja diska
Č
ć
enje diska pretražuje tvrdi disk radi nepotrebnih datoteka koje možete sigurno izbrisati kako biste
oslobodili prostor na disku i pomogli ra
č
unalu da radi u
č
inkovitije.
50
Poglavlje 8
Održavanje ra
č
unala
Sample