HP 240 G1 user manual download (Page 57 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 86
8
Održavanje ra
č
unala
Vrlo je važno obavljati redovito održavanje ra
č
unala kako biste ga zadržali u optimalnom stanju. U
ovom poglavlju navode se informacije o poboljšanju performansi ra
č
unala upotrebom alata kao što su
Defragmentacija diska i
Č
ć
enje diska i zamjenom tvrdog diska ili dodavanjem memorije. Sadrži i
informacije o ažuriranju programa i upravlja
č
kih programa, upute za
č
ć
enje ra
č
unala te savjete za
putovanje s ra
č
unalom.
Poboljšanje performansi
Svatko želi brzo ra
č
unalo. Obavljanjem redovitih zadataka održavanja te upotrebom alata kao što su
Defragmentacija diska i
Č
ć
enje diska možete drasti
č
no poboljšati performanse ra
č
unala. Osim toga,
kako vaše ra
č
unalo postaje starije, trebate razmotriti instaliranje ve
ć
ih pogona i dodavanje dodatne
memorije.
Rukovanje pogonima
Pridržavajte se sljede
ć
ih mjera opreza pri rukovanju pogonima:
Prije uklanjanja ili instaliranja pogona isklju
č
ite ra
č
unalo. Ako niste sigurni je li ra
č
unalo
isklju
č
eno ili je u stanju mirovanja, uklju
č
ite ga, a zatim isklju
č
ite putem operacijskog sustava.
Prije rukovanja pogonom ispraznite stati
č
ki elektricitet dodirivanjem neobojene metalne površine
pogona.
Ne dodirujte kontakte priklju
č
ka na prijenosnom pogonu ili na ra
č
unalu.
Nemojte upotrebljavati prekomjernu silu pri umetanju pogona u njegovo ležište.
Kad je baterija jedini izvor napajanja, pobrinite se da baterija bude dovoljno napunjena prije
zapisivanja na medije.
Ako se pogon mora poslati poštom, stavite ga u paket s mjehuri
ć
astom folijom ili u drugo
prikladno zaštitno pakiranje te paket ozna
č
ite oznakom "LOMLJIVO."
Izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni ure
đ
aji s magnetskim poljima
uklju
č
uju sigurnosne prolazne ure
đ
aje u zra
č
nim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u
zra
č
nim lukama i sli
č
ni sigurnosni ure
đ
aji koji provjeravaju ru
č
nu prtljagu upotrebljavaju
rendgenske zrake umjesto magneta i ne štete pogonima.
Izvadite medij iz pogona prije va
đ
enja pogona iz ležišta, putovanja, otpreme ili pohranjivanja
pogona.
Nemojte tipkati na tipkovnicu ni premještati ra
č
unalo dok opti
č
ki pogon zapisuje na disk.
Postupak zapisivanja osjetljiv je na vibracije.
Prije pomicanja ra
č
unala povezanog s vanjskim tvrdim diskom pokrenite stanje mirovanja i
pri
č
ekajte da se zaslon isprazni ili pravilno isklju
č
ite vanjski tvrdi disk.
Poboljšanje performansi
47
Sample