HP 240 G1 user manual download (Page 54 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 86
4.
Držite disk za rubove kako biste izbjegli dodirivanje ravnih površina i stavite disk sa stranom s
oznakom okrenutom prema gore u ladicu.
NAPOMENA:
Ako ladica nije sasvim dostupna, pažljivo nagnite disk kako biste ga postavili
iznad osovine.
5.
Pažljivo gurajte disk
(3)
prema dolje na osovinu ladice dok ne sjedne na mjesto.
6.
Zatvorite ladicu za disk.
NAPOMENA:
Nakon što umetnete disk, normalna je kratka pauza. Ako niste odabrali
č
ita
č
medija,
otvara se dijaloški okvir Samopokretanje. Od vas se traži da odaberete kako želite upotrijebiti sadržaj
medija.
Uklanjanje opti
č
kog diska
1.
Pritisnite gumb za otpuštanje
(1)
na površini pogona kako biste oslobodili ladicu diska, a zatim
pažljivo vucite ladicu
(2)
dok se ne zaustavi.
44
Poglavlje 7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Sample