HP 240 G1 user manual download (Page 51 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 86
Priklju
č
ite USB kabel ure
đ
aja u USB priklju
č
ak.
NAPOMENA:
USB priklju
č
ak na vašem ra
č
unalu može se neznatno razlikovati u odnosu na
ilustraciju u ovom odjeljku.
Zvu
č
ni signal nazna
č
uje da je ure
đ
aj otkriven.
NAPOMENA:
Kada prvi put priklju
č
ite USB ure
đ
aj, prikazat
ć
e se poruka na radnoj površini i ikona
u podru
č
ju obavijesti koja obavještava da je ra
č
unalo prepoznalo ure
đ
aj.
Uklanjanje USB ure
đ
aja
OPREZ:
Da bi se smanjio rizik od ošte
ć
enja USB priklju
č
ka, nemojte uklanjati USB ure
đ
aj
povla
č
enjem kabela.
OPREZ:
Da bi se smanjio rizik od gubitka podataka ili prestanka reagiranja sustava, za sigurno
uklanjanje USB ure
đ
aja koristite postupak opisan u nastavku.
1. Spremite svoje podatke i zatvorite sve programe povezane s ure
đ
ajem.
2. Na radnoj površini u podru
č
ju obavijesti na desnom kraju programske trake kliknite na ikonu
hardvera. Prikazat
ć
e se poruka
Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija
. Slijedite upute
na zaslonu
Umetanje i uklanjanje digitalne kartice za pohranu
Da biste umetnuli digitalnu karticu za pohranu:
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od ošte
ć
enja priklju
č
aka za digitalnu karticu, upotrijebite minimalnu
snagu za umetanje digitalne kartice.
1.
Držite karticu sa stranom s oznakom okrenutom prema gore te s priklju
č
cima okrenutima prema
ra
č
unalu.
Umetanje i uklanjanje digitalne kartice za pohranu
41
Sample