HP 240 G1 user manual download (Page 50 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 86
7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Pogoni su digitalni ure
đ
aji za pohranu pomo
ć
u kojih možete pohraniti, upravljati, dijeliti i pristupiti
informacijama. Vaše ra
č
unalo ima unutarnji tvrdi disk ili poluvodi
č
ki pogon koji pohranjuje softver
ra
č
unala, operacijski sustav te omogu
ć
uje pohranu svih osobnih datoteka. Neka ra
č
unala imaju i
ugra
đ
en opti
č
ki pogon koji omogu
ć
uje
č
itanje ili pisanje na CD, DVD ili (na nekim modelima) Blu-ray
disk (BD).
Za dodatni kapacitet ili funkcionalnost spojite vanjski pogon (kupuje se zasebno), poput opti
č
kog
pogona ili tvrdog diska ili umetnite digitalnu karticu za pohranu izravno s telefona ili kamere. USB
izbrisivi memorijski pogon, priklju
č
en na USB (Universal Serial Bus) priklju
č
ak na ra
č
unalu,
omogu
ć
uje i brz prijenos podataka. Neki ure
đ
aji napajaju se preko ra
č
unala; drugi imaju vlastiti izvor
napajanja. Uz neke ure
đ
aje isporu
č
uje se softver koji morate instalirati.
NAPOMENA:
Informacije o spajanju vanjskih beži
č
nih ure
đ
aja potražite u odjeljku
Povezivanje s
mrežom
na stranici
14
.
NAPOMENA:
Dodatne informacije o potrebnom softveru i upravlja
č
kim programima ili o tome koji
priklju
č
ak ra
č
unala upotrebljavati potražite u uputama proizvo
đ
a
č
a.
Upotreba USB ure
đ
aja
Ve
ć
ina ra
č
unala ima više od jednog USB priklju
č
ka jer ovo svestrano su
č
elje omogu
ć
uje povezivanje
razli
č
itih vrsta vanjskih ure
đ
aja s ra
č
unalom, poput USB tipkovnice, miša, vanjskog pogona, pisa
č
a,
skenera ili USB koncentratora.
Vaše ra
č
unalo možda ima više vrsta USB priklju
č
aka. Informacije o vrstama USB priklju
č
aka na ovom
ra
č
unalu potražite u odjeljku
Upoznavanje ra
č
unala
na stranici
3
. Svakako kupujte ure
đ
aje koji su
kompatibilni s ra
č
unalom.
Vrsta
Opis
USB 2.0
Prenosi podatke pri brzini od 60 MB/s.
USB 3.0
Prenosi podatke pri brzini od 640 MB/s. USB 3.0 priklju
č
ci,
poznati i kao SuperSpeed priklju
č
ci, kompatibilni su i s USB
1.0 i 2.0 ure
đ
ajima.
Priklju
č
ivanje USB ure
đ
aja
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od ošte
ć
enja USB priklju
č
ka, prilikom priklju
č
ivanja ure
đ
aja koristite
minimalnu silu.
40
Poglavlje 7
Upravljanje i dijeljenje informacija
Sample