HP 240 G1 user manual download (Page 48 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 86
Zamjena korisni
č
ki zamjenjive baterije
Zna
č
ajka provjere baterije u pomo
ć
i i podršci obavješ
ć
uje vas da morate zamijeniti bateriju kada se
interna
ć
elija ne puni pravilno ili je kapacitet pohrane baterije slab. Ako je baterija obuhva
ć
ena HP-
ovim jamstvom, upute obuhva
ć
aju ID jamstva. Poruka vas upu
ć
uje na HP-ovo web-mjesto da biste
dobili dodatne informacije o naru
č
ivanju zamjenske baterije.
Rad uz vanjsko napajanje
Dodatne informacije o povezivanju s izmjeni
č
nim napajanjem potražite u
Uputama za postavljanje
koje ste dobili uz ra
č
unalo.
Ra
č
unalo ne koristi baterijsko napajanje dok je povezano s vanjskim napajanjem pomo
ć
u odobrenog
prilagodnika za izmjeni
č
ni napon, dodatnog priklju
č
nog ure
đ
aja ili ure
đ
aja za proširenje.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili mogu
ć
e sigurnosne probleme, upotrebljavajte isklju
č
ivo
prilagodnik za izmjeni
č
ni napon koji ste dobili s ra
č
unalom, zamjenski prilagodnik za izmjeni
č
ni napon
koji ste dobili od HP-a ili kompatibilni prilagodnik za izmjeni
č
ni napon koji ste kupili od HP-a.
Priklju
č
ite ra
č
unalo u vanjsko napajanje u bilo kojem od sljede
ć
ih uvjeta:
UPOZORENJE!
Ne punite bateriju ra
č
unala dok se nalazite u zrakoplovu.
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
pri instaliranju ili izmjeni sistemskog softvera
pri zapisivanju podataka na disk (samo odabrani modeli)
pri pokretanju defragmentacije diska na ra
č
unalima s unutarnjim tvrdim diskovima
pri stvaranju sigurnosne kopije ili izvo
đ
enju oporavka
Kada spajate ra
č
unalo na vanjsko napajanje:
Po
č
inje punjenje baterije.
Svjetlina zaslona se pove
ć
ava.
Ikona mjera
č
a napajanja na radnoj površini mijenja izgled.
Prilikom isklju
č
ivanja ra
č
unala iz vanjskog napajanja doga
đ
a se sljede
ć
e:
Ra
č
unalo prelazi na baterijsko napajanje.
Automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi uštede baterije.
Ikona mjera
č
a napajanja na radnoj površini mijenja izgled.
Otklanjanje poteško
ć
a s prilagodnikom izmjeni
č
nog
napona
Ako na ra
č
unalu povezanom s izvorom izmjeni
č
nog napona primje
ć
ujete bilo koji od sljede
ć
ih
simptoma, pregledajte prilagodnik izmjeni
č
nog napona:
Ra
č
unalo se ne uklju
č
uje.
zaslon se ne uklju
č
uje
Žaruljice napajanja su isklju
č
ene.
38
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample