HP 240 G1 user manual download (Page 47 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 86
NAPOMENA:
Dodatne informacije o mjera
č
u napajanja potražite u odjeljku
Upotreba mjera
č
a
napajanja i postavki napajanja
na stranici
34
.
Ra
č
unalo poduzima sljede
ć
e aktivnosti za kriti
č
nu razinu napunjenosti baterije:
Ako je hibernacija onemogu
ć
ena, a ra
č
unalo je uklju
č
eno ili je u stanju mirovanja, ra
č
unalo
ć
e
nakratko ostati u stanju mirovanja, a zatim
ć
e se isklju
č
iti i izgubiti sve podatke koji nisu bili
spremljeni
Ako je hibernacija omogu
ć
ena, a ra
č
unalo je uklju
č
eno ili je u stanju mirovanja, ra
č
unalo
ć
e
pokrenuti stanje hibernacije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priklju
č
ite prilagodnik za izmjeni
č
ni napon.
Priklju
č
ite dodatni priklju
č
ni ure
đ
aj ili ure
đ
aj za proširenje.
Priklju
č
ite dodatni strujni prilagodnik kupljen kao dodatak od tvrtke HP.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isklju
č
ite ra
č
unalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad ra
č
unalo ne može iza
ć
i iz stanja
hibernacije
Kad ra
č
unalo nema dovoljno energije za izlaz iz stanja hibernacije, slijedite ove korake:
1.
Zamijenite ispražnjenu korisni
č
ki zamjenjivu bateriju napunjenom baterijom ili priklju
č
ite
prilagodnik za izmjeni
č
ni napon u ra
č
unalo i vanjsko napajanje.
2.
Napustite stanje hibernacije pritiskom gumba za uklju
č
ivanje.
Pohranjivanje korisni
č
ki zamjenjive baterije
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od ošte
ć
enja baterije, nemojte je izlagati visokim temperaturama u
duljim vremenskim razdobljima.
Ako se ra
č
unalo ne
ć
e upotrebljavati i bit
ć
e odvojeno od vanjskog napajanja dulje od 2 tjedna,
izvadite bateriju i odvojeno je pohranite na hladnom i suhom mjestu kako biste produljili trajanje
baterije.
Spremljenu biste bateriju trebali pregledati svakih šest mjeseci. Ako je kapacitet manje od 50 posto,
napunite bateriju prije vra
ć
anja u pohranu.
Odlaganje korisni
č
ki zamjenjive baterije
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od požara ili opeklina, nemojte rastavljati, gnje
č
iti ili probijati
bateriju; nemojte skra
ć
ivati vanjske kontakte; ne bacajte bateriju u vatru ili vodu.
Za pojedinosti o ispravnom na
č
inu odlaganja baterije pogledajte odjeljak
Obavijesti o propisima,
sigurnosti i okolišu
. Da biste pristupili korisni
č
kim priru
č
nicima, na po
č
etnom zaslonu odaberite
aplikaciju
HP Support Assistant
, potom
Moje ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Korisni
č
ki priru
č
nici
.
Rad uz baterijsko napajanje
37
Sample