HP 240 G1 user manual download (Page 46 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 86
3.
Bateriju zakrenite
(2)
prema gore i izvadite je
(3)
iz ra
č
unala.
Pronalaženje informacija o bateriji
Pomo
ć
i podrška pruža sljede
ć
e alate i informacije o bateriji:
alat Battery Check (Provjera baterije) za testiranje rada baterije
Informacije o kalibraciji, upravljanju napajanjem te o ispravnoj brizi i skladištenju kako biste
produljili trajanje baterije.
Informacije o vrstama baterija, tehni
č
ke opise, vijek trajanja i kapacitet
Za pristup informacijama o bateriji odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na Po
č
etnom zaslonu,
a zatim odaberite
Baterija i izvedba
.
HP Support Assistant pruža sljede
ć
e alate i informacije o bateriji:
Provjera baterije
Podaci o vrstama baterija, tehni
č
ki opisi, vijek trajanja i kapacitet
Za pristup informacijama o bateriji odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na Po
č
etnom zaslonu,
a zatim odaberite
Baterija i izvedba
.
Ušteda energije baterije
Pro
č
itajte sljede
ć
e savjete za uštedu energije baterije i produljenje vijeka trajanja:
Smanjite osvjetljenje zaslona.
Pod Mogu
ć
nosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
Uklonite bateriju iz ra
č
unala kad se ne upotrebljava ili puni.
Isklju
č
ite beži
č
ne ure
đ
aje kada ih ne upotrebljavate.
Isklju
č
ite vanjske ure
đ
aje koji nisu priklju
č
eni na vanjski izvor napajanja ako ih ne upotrebljavate,
primjerice vanjski tvrdi disk priklju
č
en na USB priklju
č
ak.
Zaustavite, onemogu
ć
ite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
Prije nego što napustite ra
č
unalo, pokrenite stanje mirovanja ili hibernacije ili isklju
č
ite ra
č
unalo.
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za ra
č
unalo dosegne nisku ili kriti
č
nu razinu napunjenosti,
dolazi do sljede
ć
eg:
Ikona mjera
č
a napajanja u podru
č
ju obavijesti na radnoj površini prikazuje obavijest o niskoj ili
kriti
č
noj razini napunjenosti baterije.
36
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample