HP 240 G1 user manual download (Page 45 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 86
Razli
č
ite ikone mjera
č
a baterije ozna
č
avaju radi li ra
č
unalo uz baterijsko ili vanjsko napajanje. Ikona
baterije tako
đ
er prikazuje poruku ako napunjenost baterije dosegne nisku ili kriti
č
nu razinu.
Odabir plana napajanja
Plan napajanja upravlja na
č
inom na koji ra
č
unalo upotrebljava energiju i olakšava uštedu energije i
maksimizaciju performansi. Da biste promijenili plan napajanja, na Po
č
etnom zaslonu upišite
napajanje
, odaberite
Postavke
, a zatim odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
.
Dostupni su sljede
ć
i planovi napajanja:
HP preporu
č
uje (preporu
č
eno)
. Automatski uskla
đ
uje izvedbu s potrošnjom energije na
omogu
ć
enom hardveru.
Ušteda energije
. Štedi energiju smanjivanjem performansi sustava i svjetline zaslona gdje je
mogu
ć
e.
Visoke performanse
. Daje prednost performansama, ali može potrošiti više energije. Baterija
ne
ć
e trajati tako dugo izme
đ
u punjenja ako upotrebljavate taj plan napajanja. Kliknite
Prikaži
dodatne planove
za odabir ovog plana napajanja.
Tako
đ
er možete stvoriti vlastiti plan napajanja i prilagoditi ga prema na
č
inu upotrebe ra
č
unala.
Za upotrebu mogu
ć
nosti napajanja na Po
č
etnom zaslonu upišite
napajanje
, odaberite
Postavke
, a
zatim odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
.
Rad uz baterijsko napajanje
Kad se u ra
č
unalu nalazi napunjena baterija, a ra
č
unalo nije spojeno na vanjsko napajanje, radit
ć
e
na baterijskom napajanju. Ako ra
č
unalo ima instaliranu napunjenu bateriju, a strujni prilagodnik je
isklju
č
en iz ra
č
unala, ra
č
unalo se automatski prebacuje na baterijsko napajanje, a svjetlina zaslona
se smanjuje kako bi se sa
č
uvalo trajanje baterije. Baterija u ra
č
unalu polako se ispražnjava kad je
ra
č
unalo isklju
č
eno i odspojeno od vanjskog napajanja.
Vijek trajanja baterije ra
č
unala razlikuje se prema postavkama upravljanja napajanjem, programima
koji se na njemu izvode, svjetlini zaslona, vanjskim ure
đ
ajima koji su povezani s ra
č
unalom i ostalim
č
imbenicima.
Uklanjanje korisni
č
ki zamjenjive baterije
Uz ra
č
unalo je isporu
č
ena korisni
č
ki zamjenjiva baterija.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od mogu
ć
ih sigurnosnih problema, upotrijebite samo
korisni
č
ki zamjenjivu bateriju koja je došla s ra
č
unalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili
kompatibilnu bateriju kupljenu pri HP-u.
OPREZ:
uklanjanje baterije koja je jedini izvor napajanja ra
č
unala može prouzro
č
iti gubitak
podataka. Stoga prije uklanjanja baterije spremite svoj rad ili isklju
č
ite ra
č
unalo pomo
ć
u operacijskog
sustava Windows.
Uklanjanje baterije:
1.
Preokrenite ra
č
unalo na ravnoj površini.
2.
Povucite zasun za osloba
đ
anje baterije
(1)
da biste oslobodili bateriju.
NAPOMENA:
Zasun za otpuštanje baterije automatski se vra
ć
a u po
č
etni položaj.
Odabir plana napajanja
35
Sample