HP 240 G1 user manual download (Page 43 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 86
6
Upravljanje napajanjem
Ra
č
unalo može upotrebljavati baterijsko ili vanjsko napajanje. Ako ra
č
unalo radi samo na baterijskom
napajanju i izvor izmjeni
č
nog napajanja nije dostupan za punjenje baterije, važno je nadzirati i štedjeti
bateriju. Vaše ra
č
unalo podržava planove napajanja za upravljanje upotrebom i uštedom energije
kako biste mogli uskladiti performanse ra
č
unala sa štednjom energije.
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
Microsoft Windows ima dva stanja uštede energije – mirovanje i hibernacija. Mirovanje je omogu
ć
eno
prema zadanome. Kada se pokrene stanje mirovanja, zaslon se isprazni, aplikacije ostanu otvorene,
a ono na
č
emu radite sprema se u memoriju, omogu
ć
uju
ć
i brži nastavak rada. Ako se ra
č
unalo nalazi
u stanju mirovanja tijekom duljeg razdoblja ili ako baterija tijekom tog razdoblja dosegne kriti
č
nu
razinu napunjenosti, ra
č
unalo pokre
ć
e stanje hibernacije.
Mirovanje – stanje mirovanja automatski se pokre
ć
e nakon razdoblja neaktivnosti tijekom rada
na napajanje baterije ili vanjsko napajanje. Vaš rad sprema se u memoriju pa ga možete
nastaviti vrlo brzo. Mirovanje možete tako
đ
er pokrenuti ru
č
no. Dodatne informacije potražite u
odjeljku
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
na stranici
33
.
Hibernacija – stanje hibernacije automatski se pokre
ć
e ako baterija do
đ
e do kriti
č
ne razine. U
stanju hibernacije vaš
ć
e se rad spremiti u hibernacijsku datoteku, a ra
č
unalo
ć
e se isklju
č
iti.
NAPOMENA:
Ako želite ru
č
no pokrenuti stanje hibernacije, morate omogu
ć
iti hibernaciju
korištenjem mogu
ć
nosti napajanja na upravlja
č
koj plo
č
i sustava Windows. Dodatne informacije
potražite u odjeljku
Omogu
ć
ivanje korisni
č
kog pokretanja hibernacije i izlaz iz hibernacije
na stranici
34
.
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od mogu
ć
eg smanjenja kvalitete audio i videozapisa, gubitka
funkcionalnosti audio ili videoreprodukcije ili gubitka podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja dok
o
č
itavate ili snimate na disk ili na vanjsku medijsku karticu.
NAPOMENA:
Ne možete pokrenuti ni jednu vrstu mrežnog povezivanja ni upotrebljavati funkcije
ra
č
unala dok je ra
č
unalo u stanju mirovanja ili hibernacije.
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
Dok je ra
č
unalo uklju
č
eno, možete pokrenuti stanje mirovanja na bilo koji sljede
ć
i na
č
in:
Zatvorite zaslon.
Na Po
č
etnom zaslonu pokažite na gornji desni li donji desni kut zaslona. Kada se otvori popis
gumbi
ć
a, kliknite
Postavke
, kliknite ikonu
Napajanje
, a zatim kliknite
Mirovanje
.
Za izlaz iz stanja mirovanja:
Nakratko pritisnite gumb za uklju
č
ivanje
Ako je zaslon zatvoren, otvorite ga.
Pritisnite tipku na tipkovnici.
Dodirnite TouchPad ili povucite preko njega.
Pokretanje stanja mirovanja i hibernacije
33
Sample