HP 240 G1 user manual download (Page 41 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 86
SAVJET:
Tipka s logotipom sustava Windows
na tipkovnici omogu
ć
uje brz povratak na
Po
č
etni zaslon iz otvorene aplikacije ili s Radne površine. Ako ponovno pritisnete tipku logotipa
Windows, vratit
ć
ete se na prethodni zaslon.
NAPOMENA:
Ovisno o državi ili regiji, tipke i funkcije tipkovnice mogu se razlikovati od onih koje su
spomenute u ovom odjeljku.
Upotreba tipki
Vaše ra
č
unalo ima razli
č
ite na
č
ine za brzi pristup informacijama ili izvo
đ
enju funkcija pomo
ć
u
odre
đ
enih tipki i kombinacija tipki.
Upotreba tipki za radnje
Akcijska tipka izvodi dodijeljenu funkciju. Ikone na tipkama od
f1
do
f4
i na tipkama od
f6
do
f12
predstavljaju dodijeljenu funkciju za tu tipku.
Da biste upotrijebili funkciju akcijske tipke, pritisnite i držite tipku.
Zna
č
ajka akcijske tipke tvorni
č
ki je omogu
ć
ena. Tu zna
č
ajku možete onemogu
ć
iti u programu Setup
Utility (BIOS). Za upute o otvaranju programa Setup Utility (BIOS) pogledajte
Upotreba programa
Setup Utility (BIOS) i Dijagnostike sustava
na stranici
61
i slijedite upute na dnu zaslona.
Da biste aktivirali dodijeljenu funkciju nakon onemogu
ć
ivanja zna
č
ajke akcijskih tipki, morate pritisnuti
tipku
fn
u kombinaciji s odgovaraju
ć
om akcijskom tipkom.
OPREZ:
Budite posebno oprezni prilikom mijenjanja postavki programa Setup Utility. Pogreške
mogu sprije
č
iti pravilno funkcioniranje ra
č
unala.
Ikona
Tipka
Opis
f1
Otvara odjeljak Pomo
ć
i podrška koji sadrži vodi
č
e, informacije o operacijskom
sustavu Windows i ra
č
unalu, odgovore na pitanja te ažuriranja za ra
č
unalo.
Pomo
ć
i podrška sadrži i alate za automatsko rješavanje problema te pristup
korisni
č
koj podršci.
f2
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se smanjuje.
f3
Dok tipku držite pritisnutu, svjetlina zaslona postupno se pove
ć
ava.
f4
Prebacuje sliku zaslona izme
đ
u ure
đ
aja za prikazivanje povezanih sa sustavom. Ako
je, primjerice, monitor povezan s ra
č
unalom, pritiskom na ovu tipku promijenit
ć
ete
prikaz zaslona s ra
č
unalnog zaslona na zaslon monitora i na istodobni prikaz na
ra
č
unalu i na monitoru.
Ve
ć
ina vanjskih monitora prima video podatke s ra
č
unala pomo
ć
u vanjskog VGA
video standarda. Pomo
ć
u akcijske tipke f4 mogu
ć
e je i prebacivati slike na druge
ure
đ
aje koji primaju videopodatke s ra
č
unala.
f6
Reproducira prethodnu pjesmu na audio CD-u ili prethodni segment DVD-a ili BD-a.
f7
Zapo
č
inje, pauzira ili nastavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
f8
Reproducira sljede
ć
u pjesmu na audio CD-u ili sljede
ć
i odjeljak DVD-a ili BD-a.
Upotreba tipkovnice i miša
31
Sample