HP 240 G1 user manual download (Page 35 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 86
5
Kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti,
pokaziva
č
kih ure
đ
aja i tipkovnice
Vaše ra
č
unalo, osim pomo
ć
u tipkovnice i miša, omogu
ć
uje kretanje pomo
ć
u dodirnih gesti (samo
odabrani modeli). Dodirne geste mogu se upotrijebiti na TouchPadu ra
č
unalu ili na dodirnom zaslonu
(samo odabrani modeli).
NAPOMENA:
Vanjski USB miš (kupuje se zasebno) možete povezati s jednim od USB priklju
č
aka
na ra
č
unalu.
Pregledajte priru
č
nik
Osnove sustava Windows 8
priložene uz ra
č
unalo. Priru
č
nik pruža informacije i
uobi
č
ajenim zadacima pomo
ć
u TouchPada, dodirnog zaslona ili tipkovnice.
Odabrani modeli ra
č
unala imaju posebne akcijske tipke ili funkcije tipkovnih pre
č
aca na tipkovnici za
izvo
đ
enje uobi
č
ajenih zadataka.
Upotreba TouchPada
TouchPad omogu
ć
uje kretanje ra
č
unalom jednostavnim pokretima prstiju.
Dodirne geste možete prilagoditi promjenom postavki, konfiguracija gumba, brzine klikanja i
mogu
ć
nosti pokaziva
č
a. Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
, a zatim na popisu aplikacija
odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
te odaberite
Hardver i zvuk
. U odrednici
Ure
đ
aji i pisa
č
i
odaberite
Miš
.
Isklju
č
ivanje ili uklju
č
ivanje TouchPada
Da biste isklju
č
ili ili uklju
č
ili TouchPad, dva puta brzo dodirnite gumb da biste uklju
č
ili/isklju
č
ili
TouchPad.
Žaruljica TouchPad ne svijetli kada je TouchPad uklju
č
en.
TouchPad podržava velik broj gesti koje omogu
ć
uju upravljanje stavkama na zaslonu pomicanjem
prstiju, povla
č
enjem, stiskanjem i okretanjem.
Upotreba TouchPad gesti
TouchPad omogu
ć
uje upravljanje pokaziva
č
kim ure
đ
ajem na zaslonu pomo
ć
u prstiju.
SAVJET:
lijevi i desni gumb dodirne plo
č
ice koristite kao odgovaraju
ć
e gumbe na vanjskom mišu.
Upotreba TouchPada
25
Sample