HP 240 G1 user manual download (Page 28 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 86
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od elektri
č
nog udara, požara ili ošte
ć
enja opreme,
modemski ili telefonski kabel nemojte priklju
č
ivati u RJ-45 (mrežnu) uti
č
nicu.
Povezivanje s lokalnom mrežom (LAN-om)
Ako ra
č
unalo želite povezati izravno s usmjeriva
č
em u svom domu (umjesto beži
č
nog rada) ili ako se
želite povezati s postoje
ć
om mrežom u uredu, upotrijebite LAN vezu.
Za povezivanje s LAN-om potreban je 8-pinski mrežni kabel RJ-45.
Da biste priklju
č
ili mrežni kabel, slijedite ove korake:
1.
Mrežni kabel priklju
č
ite u mrežnu uti
č
nicu
(1)
na ra
č
unalu.
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priklju
č
ite u zidnu mrežnu uti
č
nicu
(2)
ili usmjeriva
č
.
NAPOMENA:
Ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke
(3)
, koji sprje
č
ava
interferenciju s televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema ra
č
unalu.
18
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample