HP 240 G1 user manual download (Page 27 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 86
Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Povezivanje s WLAN-om
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li WLAN ure
đ
aj uklju
č
en. Ako je ure
đ
aj uklju
č
en, žaruljica beži
č
ne veze je bijelo.
Ako je žaruljica beži
č
ne veze žuto, pritisnite gumb beži
č
ne veze.
2.
Na radnoj površini u podru
č
ju obavijesti na desnom kraju programske trake kliknite ikonu
mrežni
status
.
3.
Odaberite WLAN s popisa.
4.
Kliknite
Poveži
.
Ako je rije
č
o WLAN-u s omogu
ć
enom zaštitom, morat
ć
ete unijeti sigurnosni kod. Upišite kod, a
zatim kliknite
U redu
da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA:
Ako nije naveden ni jedan WLAN, zna
č
i da ste izvan dometa beži
č
noga
usmjeriva
č
a ili pristupne to
č
ke.
NAPOMENA:
Ako ne vidite WLAN s kojim se želite povezati, otvorite Centar za mreže i
zajedni
č
ko korištenje. Da biste pristupili Centru za mreže i zajedni
č
ko korištenje, na po
č
etnom
zaslonu upišite
mreže i zajedni
č
ko korištenje
. Kliknite
Postavke
, a zatim u prikazanim
mogu
ć
nostima odaberite
Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje
. Odaberite
Postavljanje
nove veze ili mreže
. Prikazat
ć
e se popis mogu
ć
nosti koji omogu
ć
uje ru
č
no pretraživanje i
povezivanje s mrežom ili stvaranje nove mrežne veze.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status veze, dodirnite ikonu mrežnog statusa u
podru
č
ju obavijesti na desnom kraju programske trake.
NAPOMENA:
Funkcionalni domet (domet beži
č
nog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a,
proizvo
đ
a
č
u usmjeriva
č
a te interferenciji s drugim elektroni
č
kim ure
đ
ajima ili o strukturalnim
preprekama, kao što su zidovi i podovi.
Korištenje Bluetooth beži
č
nih ure
đ
aja (samo neki modeli)
Bluetooth ure
đ
aji omogu
ć
uju beži
č
nu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno
fizi
č
ko kabelsko povezivanje elektroni
č
kih ure
đ
aja kao što su:
Ra
č
unala (stolno ra
č
unalo, prijenosno ra
č
unalo, ru
č
no ra
č
unalo)
Telefoni (mobitel, beži
č
ni telefon, pametni telefon)
Ure
đ
aji za obradu slike (pisa
č
, fotoaparat)
Ure
đ
aji za zvuk (slušalice, zvu
č
nici)
Miš
Bluetooth ure
đ
aji pružaju mogu
ć
nost ravnopravnog umrežavanja koje dopušta postavljanje PAN-a
(osobne podru
č
ne mreže) Bluetooth ure
đ
aja. Informacije o konfiguriranju i upotrebi Bluetooth ure
đ
aja
potražite u softverskoj pomo
ć
i za Bluetooth.
Povezivanje s oži
č
enom mrežom
LAN vezi potreban je mrežni kabel koji se kupuje zasebno.
Povezivanje s oži
č
enom mrežom
17
Sample