HP 240 G1 user manual download (Page 26 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 86
Postavljanje beži
č
ne mreže WLAN
Da biste postavili WLAN i povezali se s internetom, potrebna je sljede
ć
a oprema:
Širokopojasni modem (DSL ili kabelski)
(1)
i usluga brzog interneta zakupljena od davatelja
internetskih usluga
Beži
č
ni usmjeriva
č
(2)
(kupuje se zasebno)
Beži
č
no ra
č
unalo
(3)
NAPOMENA:
Neki modemi imaju ugra
đ
en beži
č
ni usmjeriva
č
. Provjerite kod svog ISP-a koju vrstu
modema imate.
Ilustracija u nastavku prikazuje primjer instalacije beži
č
ne mreže koja je povezana na internet.
Kako se vaša mreža širi, dodatna beži
č
na i fiksna ra
č
unala mogu biti povezana na mrežu za pristup
internetu.
Upute za postavljanje WLAN-a potražite u informacijama koje ste dobili od proizvo
đ
a
č
a usmjeriva
č
a
ili od davatelja internetskih usluga.
Konfiguriranje beži
č
nog usmjeriva
č
a
Pomo
ć
za postavljanje WLAN-a potražite u informacijama koje ste dobili s usmjeriva
č
em ili od vašeg
ISP-a.
NAPOMENA:
Preporu
č
uje se da za po
č
etak svoje novo beži
č
no ra
č
unalo s usmjeriva
č
em povežete
pomo
ć
u mrežnog kabela koji se isporu
č
uje s usmjeriva
č
em. Kada se ra
č
unalo uspješno poveže s
internetom, isklju
č
ite kabel te internetu pristupite putem beži
č
ne mreže.
Zaštita WLAN-a
Prilikom postavljanja WLAN-a ili pristupanja postoje
ć
em WLAN-u uvijek omogu
ć
ite sigurnosne
zna
č
ajke da biste mrežu zaštitili od neovlaštenog pristupa. WLAN-ovi na javnim mjestima (tzv. javnim
pristupnim to
č
kama), kao što su kafi
ć
i i zra
č
ne luke, možda nisu zašti
ć
eni. Ako vas brine sigurnost
ra
č
unala kada ste spojeni na javnu pristupnu to
č
ku, ograni
č
ite mrežne aktivnosti na e-poštu koja nije
povjerljive prirode i osnovno pregledavanje interneta.
Beži
č
ni radijski signali putuju izvan mreže, stoga drugi WLAN ure
đ
aji mogu uhvatiti nezašti
ć
ene
signale. Poduzmite sljede
ć
e mjere opreza da biste zaštitili svoj WLAN:
Upotrijebite vatrozid.
Vatrozid provjerava podatke i zahtjeve za podatke koji se šalju mreži te odbacuje sumnjive
stavke. Dostupni su softverski i hardverski vatrozidovi. Neke mreže upotrebljavaju kombinaciju
obje vrste.
Upotrijebite beži
č
no šifriranje.
Beži
č
no šifriranje upotrebljava sigurnosne postavke za šifriranje i dešifriranje podataka koji se
prenose preko mreže. Dodatne informacije potražite u Pomo
ć
i i podršci. Da biste pristupili
16
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample