HP 240 G1 user manual download (Page 25 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 86
Da biste upotrijebili kontrole operacijskog sustava, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
mreže i zajedni
č
ko korištenje
.
2.
Kliknite
Postavke
, a zatim u prikazanim mogu
ć
nostima odaberite
Centar za mreže i zajedni
č
ko
korištenje
.
Dodatne informacije potražite u Pomo
ć
i i podršci. Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom
zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba WLAN-a
Pomo
ć
u WLAN ure
đ
aja možete pristupati beži
č
noj lokalnoj mreži (WLAN) koja je sastavljena od
drugih ra
č
unala i dodataka koji su povezani s beži
č
nim usmjeriva
č
em ili pristupnom to
č
kom.
NAPOMENA:
Izrazi
beži
č
ni usmjeriva
č
i
beži
č
na pristupna to
č
ka
č
esto se upotrebljavaju kao
sinonimi.
Široki raspon WLAN-ova kao što je organizacijski ili javni WLAN obi
č
no upotrebljava beži
č
ne
pristupne to
č
ke koje se mogu prilagoditi velikom broju ra
č
unala i dodataka te mogu odvojiti
kriti
č
ne mrežne funkcije.
Ku
ć
ni ili uredski WLAN obi
č
no se sastoji od beži
č
nog usmjeriva
č
a koji za nekoliko beži
č
nih i
stolnih ra
č
unala omogu
ć
uje zajedni
č
ko korištenje internetske veze, pisa
č
a i datoteka bez
potrebe za dodatnim hardverom ili softverom.
Da biste upotrijebili ure
đ
aj za WLAN na svom ra
č
unalu, morate se povezati s infrastrukturom WLAN-a
(koju omogu
ć
uje davatelj usluga ili javna odnosno poslovna mreža).
Upotreba davatelja internetskih usluga (ISP)
Kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti ra
č
un kod davatelja internetskih
usluga (ISP). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP) radi kupnje internetske usluge i
modema. Davatelj usluga interneta pomo
ć
i
ć
e vam postaviti modem, instalirati mrežni kabel za
povezivanje beži
č
nog usmjeriva
č
a s modemom te provjeriti internetski servis.
NAPOMENA:
ISP
ć
e vam dati korisni
č
ki ID i zaporku za pristup internetu. Zabilježite te podatke te
ih pohranite na sigurno mjesto.
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
15
Sample