HP 240 G1 user manual download (Page 24 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 86
3
Povezivanje s mrežom
Ra
č
unalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No
č
ak i kod ku
ć
e možete istraživati svijet i
pristupati informacijama na milijunima web-mjesta pomo
ć
u ra
č
unala i oži
č
ene ili beži
č
ne mrežne
veze. Ovo
ć
e vam poglavlje pomo
ć
i da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s beži
č
nom mrežom
Beži
č
na tehnologija prenosi podatke radiovalovima, a ne žicama. Vaše je ra
č
unalo možda opremljeno
jednim ili više sljede
ć
ih beži
č
nih ure
đ
aja:
Ure
đ
aj za beži
č
nu lokalnu mrežu (WLAN) – povezuje ra
č
unalo na beži
č
ne lokalne mreže (
č
esto
nazvane Wi-Fi mreže, beži
č
ni LAN ili WLAN) u uredima tvrtki, vašem domu, javnim mjestima
kao što su aerodromi, restorani, kafi
ć
i, hoteli i sveu
č
ilišta. U WLAN-u mobilni beži
č
ni ure
đ
aj u
ra
č
unalu komunicira s beži
č
nim usmjeriva
č
em ili pristupnom to
č
kom.
Bluetooth ure
đ
aj – stvara osobnu podru
č
nu mrežu (PAN) za povezivanje s drugim ure
đ
ajima s
podrškom za Bluetooth, kao što su ra
č
unala, telefoni, pisa
č
i, slušalice, zvu
č
nici i fotoaparati. U
osobnim podru
č
nim mrežama (PAN) svaki ure
đ
aj komunicira izravno s drugim ure
đ
ajem, a
ure
đ
aji jedan drugome moraju biti relativno blizu postavljeni, uobi
č
ajeno unutar 10 metara
(približno 33 stope).
Za dodatne informacije o beži
č
noj tehnologiji pogledajte informacije i poveznice na web-mjesta u
Pomo
ć
i i podršci. Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na
popisu aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba kontrola beži
č
ne veze
Beži
č
nim ure
đ
ajem na ra
č
unalu možete upravljati pomo
ć
u ovih zna
č
ajki:
Gumb za beži
č
nu vezu, prekida
č
za beži
č
nu vezu ili tipka za beži
č
nu vezu (u ovom poglavlju
gumb za beži
č
nu vezu)
Kontrole operacijskog sustava
Upotreba gumba beži
č
ne veze
Ra
č
unalo ima, ovisno o modelu, gumb za beži
č
nu vezu, jedan ili više beži
č
nih ure
đ
aja te jednu ili
dvije žaruljice za beži
č
ne ure
đ
aje. Svi beži
č
ni ure
đ
aji u ra
č
unalu tvorni
č
ki su omogu
ć
eni tako da
žaruljica beži
č
ne veze svijetli (bijelo) kada uklju
č
ite ra
č
unalo.
Žaruljica za beži
č
nu vezu pokazuje cjelokupno stanje beži
č
nih ure
đ
aja, a ne stanje pojedinih ure
đ
aja.
Ako je žaruljica beži
č
ne veze bijelo, uklju
č
en je barem jedan beži
č
ni ure
đ
aj. Ako je žaruljica beži
č
ne
veze žuto, svi su beži
č
ni ure
đ
aji isklju
č
eni.
Budu
ć
i da su svi beži
č
ni ure
đ
aji tvorni
č
ki omogu
ć
eni, gumbom za beži
č
nu vezu možete istodobno
uklju
č
iti ili isklju
č
iti sve beži
č
ne ure
đ
aje.
Upotreba kontrola operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedni
č
ko korištenje omogu
ć
uje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s
mrežom, upravljanje beži
č
nim mrežama te dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
14
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample