HP 240 G1 user manual download (Page 23 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 86
Oznake
Oznake pri
č
vrš
ć
ene na ra
č
unalo pružaju informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteško
ć
a sa sustavom ili kad s ra
č
unalom putujete u inozemstvo. Oznake se nalaze na pristupa
č
nim
mjestima.
Servisna oznaka – sadrži važne informacije, uklju
č
uju
ć
i sljede
ć
e:
Komponenta
(1)
Naziv proizvoda
(2)
Serijski broj
(3)
Šifra proizvoda
(4)
Razdoblje jamstva
(5)
Opis modela (samo odabrani modeli)
Pripremite navedene podatke prije no što se obratite službi za podršku. Naljepnica servisne
oznake nalazi se na dnu ra
č
unala.
Regulatorna oznaka – pruža regulatorne informacije o ra
č
unalu Regulatorna naljepnica
pri
č
vrš
ć
ena je u odjeljku za bateriju.
Oznake s atestom beži
č
nih ure
đ
aja – pružaju podatke o dodatnim beži
č
nim ure
đ
ajima te
oznakama odobrenja nekih država ili regija u kojima su ti ure
đ
aji odobreni za upotrebu. Ako vaš
model ra
č
unala uklju
č
uje jedan ili više beži
č
nih ure
đ
aja, s vašim se ra
č
unalom isporu
č
uje jedna
ili više oznaka atesta. Ti
ć
e vam podaci možda zatrebati prilikom putovanja u inozemstvo.
Naljepnice s certifikatom za beži
č
ne ure
đ
aje pri
č
vrš
ć
ene su unutar ležišta baterije.
Oznake
13
Sample