HP 240 G1 user manual download (Page 22 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 86
Dno
Komponenta
Opis
(1)
Ležište baterije
Drži bateriju.
(2)
Ventilacijski otvori (3)
Omogu
ć
uje strujanje zraka za hla
đ
enje unutarnjih komponenti.
NAPOMENA:
ventilator ra
č
unala automatski se uklju
č
uje radi
hla
đ
enja unutarnjih komponenti i sprje
č
avanja pregrijavanja.
Normalno je da se unutarnji ventilator uklju
č
uje i isklju
č
uje tijekom
uobi
č
ajenog rada.
(3)
Zasun za osloba
đ
anje baterije
Osloba
đ
a bateriju iz ležišta.
(4)
Odjeljak beži
č
nog i memorijskog
modula
Sadrži beži
č
ni i memorijski modul.
OPREZ:
Kako biste sprije
č
ili nereagiranje sustava, zamijenite
modul za beži
č
nu vezu samo s modulom za beži
č
nu vezu koji je
vladina agencija koja donosi propise o beži
č
nim ure
đ
ajima u vašoj
zemlji ili regiji odobrila za uporabu u ra
č
unalu. Ako se nakon
zamjene modula pojavi poruka upozorenja, izvadite modul da
biste vratili funkcije ra
č
unala, a zatim se obratite tehni
č
koj podršci
putem Pomo
ć
i i podrške. Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na
po
č
etnom zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu aplikacija
odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
(5)
Odjeljak za tvrdi disk
Sadrži tvrdi disk.
12
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample