HP 240 G1 user manual download (Page 2 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 86
© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je zaštitni znak u posjedu
njegova vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard
za njega posjeduje licencu. Intel je zaštitni
znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i
drugim državama. Microsoft i Windows
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u. Logotip SD zaštitni je
znak njegova vlasnika.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izri
č
itim jamstvenim izjavama koje
prate takve proizvode i usluge. Ništa što se
ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehni
č
ke ili uredni
č
ke pogreške ili propuste
u ovom tekstu.
Drugo izdanje: travanj 2013.
Prvo izdanje: rujan 2012.
Broj dokumenta: 697142-BC2
Obavijest o proizvodu
Ovaj priru
č
nik opisuje zna
č
ajke koje su
zajedni
č
ke ve
ć
ini modela. Neke zna
č
ajke
možda ne
ć
e biti dostupne na vašem
ra
č
unalu.
Softverski pojmovi
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
upotrebom softverskog proizvoda unaprijed
instaliranog na ovom ra
č
unalu, korisnik
pristaje da bude vezan odredbama HP-
ovog licencnog ugovora za krajnjeg
korisnika. Ako ne prihva
ć
ate ove licence
odredbe, jedino pravno sredstvo koje
možete iskoristiti jest zamjena cjelokupnog
neupotrijebljenog proizvoda (hardver i
softver) u roku od 14 dana za zamjenski
subjekt na mjestu kupnje.
Dodatne informacije ili povrat punog iznosa
pla
ć
enog za ra
č
unalo zatražite na lokalnom
prodajnom mjestu (od prodava
č
a).
Sample