HP 240 G1 user manual download (Page 15 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 86
Lijeva strana
Komponenta
Opis
(1)
Priklju
č
ak za vanjski monitor
Na njega se povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
(2)
Ventilacijski otvor
Omogu
ć
uje strujanje zraka za hla
đ
enje unutarnjih
komponenti.
NAPOMENA:
ventilator ra
č
unala automatski se uklju
č
uje
radi hla
đ
enja unutarnjih komponenti i sprje
č
avanja
pregrijavanja. Normalno je da se unutarnji ventilator uklju
č
uje
i isklju
č
uje tijekom uobi
č
ajenog rada.
(3)
Uti
č
nica RJ-45 (mrežna)
Na nju se priklju
č
uje mrežni kabel.
(4)
HDMI priklju
č
ak
Povezuje dodatni video ili audioure
đ
aj, poput HD televizora ili
bilo kojeg kompatibilnog digitalnog ili audioure
đ
aja.
(5)
USB 2.0 priklju
č
ak
Na njih se priklju
č
uju dodatni USB ure
đ
aji.
NAPOMENA:
pojedinosti o razli
č
itim vrstama USB
priklju
č
aka potražite u odjeljku
Upotreba USB ure
đ
aja
na stranici
40
.
(6)
Uti
č
nica za audioulaz (mikrofon)
Služi za povezivanje dodatnog mikrofona na naglavnim
slušalicama, stereomikrofona ili monomikrofona.
(7)
Uti
č
nica za audioizlaz (slušalice)
Služi za priklju
č
ivanje dodatnih stereozvu
č
nika s napajanjem,
slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela
televizora.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od tjelesne
ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego što upotrijebite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne
informacije o sigurnosti potražite u odjeljku
Obavijesti o
propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
NAPOMENA:
kad je u uti
č
nicu za slušalice priklju
č
en neki
ure
đ
aj, onemogu
ć
eni su zvu
č
nici ra
č
unala.
(8)
Utor za digitalne medije
Č
ita podatke s digitalnih memorijskih kartica, npr. SD (Secure
Digital) kartica, i zapisuje podatke na njih.
Lijeva strana
5
Sample