HP 240 G1 user manual download (Page 14 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 86
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Opti
č
ki pogon
Č
ita opti
č
ki disk.
NAPOMENA:
na odabranim modelima opti
č
ki pogon
tako
đ
er upisuje na opti
č
ki disk.
(2)
Žaruljica opti
č
kog pogona
Zeleno: pristupa se opti
č
kom pogonu.
Isklju
č
eno: opti
č
ki pogon je neaktivan.
(3)
Gumb za izbacivanje opti
č
kog pogona
Otvara ladicu diska.
(4)
USB 2.0 priklju
č
ci (2)
Na njih se povezuju dodatni USB ure
đ
aji.
NAPOMENA:
Pojedinosti o razli
č
itim vrstama USB
priklju
č
aka potražite u odjeljku
Upotreba USB ure
đ
aja
na stranici
40
.
(5)
Žaruljica prilagodnika izmjeni
č
nog napona
Bijelo: priklju
č
en je prilagodnik izmjeni
č
nog napona, a
baterija nije napunjena.
Žu
ć
kasto: ispravlja
č
je povezan i baterija se puni.
Isklju
č
eno: ra
č
unalo upotrebljava istosmjerno
napajanje.
(6)
Priklju
č
ak za napajanje
Na njega se priklju
č
uje prilagodnik za izmjeni
č
ni napon.
(7)
Utor za sigurnosni kabel
Pri
č
vrš
ć
uje dodatni sigurnosni kabel na ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Sigurnosni kabel je zamišljen kao sredstvo
odvra
ć
anja, no on ne može sprije
č
iti loše rukovanje ili kra
đ
u
ra
č
unala.
4
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample