HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
14
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet
HP jobber med å innarbeide mangfold, inkludering og arbeid/fritid i bedriftens helhet, slik at den
UHƮHNWHU
alt
vi gjør. Her kommer noen eksempler på hvordan vi lar forskjellene våre jobbe for å skape et inkluderende
miljø som er rettet mot å koble sammen personene og teknologiens kraft over hele verden.
Finne teknologiverktøyene du trenger
Teknologi kan frigjøre potensialet ditt. Hjelpeteknologier fjerner hindre og hjelper deg med å bli uavhengig i
hjemmet, på jobben og i samfunnet. Hjelpeteknologi bidrar til å øke, vedlikeholde og forbedre den
funksjonelle kapasiteten til elektronisk teknologi og informasjonsteknologi. Se
Finne den beste
hjelpeteknologien
på side
57
for mer informasjon.
Vår forpliktelse
HP forplikter seg til å tilby produkter og tjenester som er tilgjengelig for personer med funksjonshemninger.
Denne forpliktelsen støtter selskapets målsetninger om mangfold, og dette hjelper oss å sikre at fordelene
teknologien tilbyr, er tilgjengelig for alle.
Målet vårt for tilgjengelighet er å konstruere, produsere og markedsføre produkter og tjenester som kan
brukes
HƫHNWLYW
av alle, inkludert personer med funksjonshemninger, enten på et frittstående grunnlag eller
med aktuelle hjelpeenheter.
For å oppnå dette målet fastsetter disse retningslinjene for tilgjengelighet sju målsetninger for å hjelpe til å
rettlede handlingene våre som et selskap. Alle HPs ledere og ansatte forventes å støtte disse målsetningene
og implementeringen av disse i henhold til sine roller og ansvarsområder:
Heve nivået for bevissthet rundt tilgjengelighetsproblemer i selskapet og gi våre medarbeidere
opplæringen de trenger for å utvikle, produserer, markedsføre og levere tilgjengelige produkter og
tjenester.
Utvikle retningslinjer for tilgjengelighet, for produkter og tjenester samt holde
produktutviklingsgrupper ansvarlig for å implementere disse retningslinjene der dette er
konkurransemessig, teknisk og økonomisk gjennomførbart.
Inkludere personer med funksjonshemninger i utformingen av retningslinjer for tilgjengelighet og i
utviklingen og testingen av produkter og tjenester.
Dokumentere tilgjengelighetsfunksjoner og
RƫHQWOLJJMÓUH
informasjon om produktene og tjenestene
våre i en tilgjengelig form.
Opprette forbindelser med ledende leverandører av hjelpeteknologier og -løsninger.
Støtte intern og ekstern forskning og utvikling som vil forbedre hjelpeteknologier som er relevante for
våre produkter og tjenester.
Støtte og bidra til bransjestandarder og retningslinjer for tilgjengelighet.
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP er en idealistisk forening fokusert på fremgang innen tilgjengelighetsyrket gjennom nettverksbygging,
utdanning og
VHUWLƬVHULQJ´
Hensikten er å hjelpe tilgjengelighetsfagfolk med å utvikle og fremme karrieren
56
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample