HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 71 of 78)

Languages: Thai
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 78
สมาคมมื
ออาชี
พด้านความสามารถในการเข้
าใช้
งานระหว่
างประเทศ
(IAAP)
IAAP
เป็นสมาคมไม่
แสวงหาผลกํ
าไรที
มุ
งเน้
นการพัฒนาความเป็นมื
ออาชี
พด้
านความสามารถในการเข้
าใช้
งานผ่
านการสร้
างเคร ื
ข่
าย การให้
การศ ึ
กษา และการออกใบรั
บรอง วัตถุ
ประสงค ์
คื
อการสนับสนุ
นมื
ออาชี
พด้
านความสามารถในการเข้
าใช้
งานในการพัฒนา
และต่
อยอดสายอาชี
พ รวมถึ
งช่
วยให้
องค ์
กรต่
างๆ สามารถผสานความสามารถในการเข้
าใช้
งานลงในผลิ
ตภัณฑ ์
และโครงสร้
างพื
ฐานของตนได้
ดี
ยิ
งขึ
ในฐานะสมาชิ
กผู
ก่
อตั
HP
เข้
าร่
วมทํ
างานกับองค ์
กรอื
นๆ เพื
อพัฒนาขยายขอบเขตความสามารถในการเข้
าถึ
ง ความมุ
งมั
นนี
มี
ส่
วน
ช่
วยสนับสนุ
นเป้าหมายด้
านการออกแบบ การผลิ
ต และการวางจํ
าหน่
ายผลิ
ตภัณฑ ์
และบร ิ
การซึ
งคํ
านึ
งถึ
งความสามารถในการเข้
าถึ
ของ
HP
และช่
วยให้
ผู
ทุ
พพลภาพสามารถใช้
งานได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ผล
IAAP
จะช่
วยเสร ิ
มความชํ
านาญยิ
งขึ
น โดยการสานความสั
มพันธ ์
ระหว่
างบุ
คคล นักเร ี
ยนนักศ ึ
กษา และองค ์
กร เพื
อการเร ี
ยนรู
จากซึ
กันและกัน หากคุ
ณสนใจที
จะเร ี
ยนรู
เพิ
มเติ
ม ให้ ไปที
เพื
อเข้
าร่
วมชุ
มชนออนไลน์
ลง
ทะเบี
ยนรั
บจดหมายข่
าว และเร ี
ยนรู
เกี
ยวกับตัวเลื
อกในการสมัครเป็นสมาชิ
ค้นหาเทคโนโลยี
การให้ความช่
วยเหลือที
ดีที
สุ
ทุ
กๆ คน รวมถึ
งผู
ทุ
พพลภาพหร ื
อผู
มี
ข้
อจํ
ากัดด้
านอายุ
ควรที
จะสามารถสื
อสาร แสดงออกถึ
งตัวตน และเชื
อมต่
อกับโลกภายนอก
ด้
วยเทคโนโลยีได้
HP
มุ
งมั
นที
จะเพิ
มการรั
บรู
ด้
านความสามารถในการเข้
าใช้
งานภายใน
HP
และในกลุ
มลู
กค้
าและคู
ค้
าของเรา ไม่
ว่
จะเป็นแบบอักษรที
ใหญ่
จนอ่
านได้
สะดวก ระบบสั
งการด้
วยเสี
ยงที
ช่
วยให้
มื
อคุ
ณได้
พัก หร ื
อเทคโนโลยีให้
ความช่
วยเหลื
ออื
นๆ ซึ
งจะ
ช่
วยเหลื
อคุ
ณได้ในสถานการณ์
เฉพาะตัวของคุ
ณ—เทคโนโลยี
การให้
ความช่
วยเหลื
อที
หลากหลาย จะช่
วยให้
คุ
ณสามารถใช้
งาน
ผลิ
ตภัณฑ ์
HP
ได้
สะดวกยิ
งขึ
น คุ
ณจะเลื
อกอย่
างไร
ประเมิ
นความจํ
าเป็ นของคุณ
เทคโนโลยี
สามารถปลดปล่
อยศั
กยภาพของคุ
ณได้
เทคโนโลยี
การให้
ความช่
วยเหลื
อ จะช่
วยกํ
าจัดอุ
ปสรรค และสร้
างความสามารถใน
การพึ
งพาตนเองให้
กับคุ
ณทั
งที
บ้
าน ที
ทํ
างาน และในชุ
มชน เทคโนโลยี
ช่
วยเหลื
(AT)
จะช่
วยเพิ
ม จัดการ และพัฒนาขี
ดความ
สามารถของระบบอิ
เล็
กทรอนิ
กส ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุ
ณสามารถเลื
อกผลิ
ตภัณฑ ์
AT
ได้
มากมาย การประเมิ
AT
ของคุ
ณควรช่
วยให้
คุ
ณสามารถพิ
จารณาผลิ
ตภัณฑ ์ได้
หลายรายการ
ตอบข้
อสงสั
ยของคุ
ณ และอํ
านวยความสะดวกแก่
คุ
ณเพื
อให้
สามารถเลื
อกโซลู
ชั
นที
ดี
ที
สุ
ดสํ
าหรั
บสถานการณ์
ของคุ
ณ คุ
ณจะพบว่
เหล่
ามื
ออาชี
พผู
ทรงคุ
ณวุ
ฒิในการประเมิ
AT
นั
นมาจากหลากหลายสาขาอาชี
พ ทั
งผู
ที
ได้
รั
บใบอนุ
ญาตหร ื
อใบรั
บรองด้
านการทํ
กายภาพบํ
าบัด กิ
จกรรมบํ
าบัด อรรถบํ
าบัด และสาขาความเชี
ยวชาญอื
นๆ ในขณะที
คนอื
นๆ แม้
ว่
าจะไม่
มีใบรั
บรองหร ื
อใบอนุ
ญาต ก็
ยังสามารถให้
ข้
อมู
ลการประเมิ
นกับคุ
ณได้
คุ
ณอาจต้
องการสอบถามเกี
ยวกับประสบการณ์
ความเชี
ยวชาญ และค่
าธรรมเนี
ยมของ
แต่
ละคน เพื
อตัดสิ
นใจว่
าบุ
คคลดังกล่
าวเหมาะสมกับความต้
องการของคุ
ณหร ื
อไม่
การช่
วยสํ
าหรั
บการเข้
าถึงผลิตภัณฑ์
HP
ลิ
งก ์
ต่
อไปนี
จะให้
ข้
อมู
ลเกี
ยวกับคุ
ณสมบัติ
ความสามารถในการเข้
าใช้
งาน และเทคโนโลยี
การให้
ความช่
วยเหลื
อ หากมี
อยู
่ ในผลิ
ตภัณฑ ์
ต่
างๆ ของ
HP
ทรั
พยากรเหล่
านี
จะช่
วยเหลื
อคุ
ณในการเลื
อกคุ
ณสมบัติ
ต่
างๆ ของเทคโนโลยี
การให้
ความช่
วยเหลื
อเฉพาะด้
าน รวม
ถึ
งผลิ
ตภัณฑ ์
ที
เหมาะสมกับสถานการณ์
ของคุ
ณมากที
สุ
HP Elite x3–
ตั
วเลือกความสามารถในการเข้
าใช้
งาน
(Windows 10 Mobile)
คอมพิ
วเตอร์ส่วนบุคคล
HP–
ตั
วเลือกความสามารถในการเข้
าใช้
งาน
Windows 7
คอมพิ
วเตอร์ส่วนบุคคล
HP–
ตั
วเลือกความสามารถในการเข้
าใช้
งาน
Windows 8
คอมพิ
วเตอร์ส่วนบุคคล
HP–
ตั
วเลือกความสามารถในการเข้
าใช้
งาน
Windows 10
แท็
บเล็
HP Slate 7–
การเปิดใช้
งานคุณสมบั
ติความสามารถในการเข้
าใช้
งานบนแท็
บเล็
HP
ของคุณ
(Android 4.1/Jelly Bean)
คอมพิ
วเตอร์ส่วนบุคคล
HP SlateBook–
การเปิดใช้
งานคุณสมบั
ติความสามารถในการเข้
าใช้
งาน
(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)
HP
และความสามารถในการเข้
าถึ
59
Sample