HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 76
لÑ
ة¹ºÁµ
åعض
ىوتسµ
ةËحش
ة·ر¸Öűا
²Ë¶
رذع´
ء¸هÈإ
߸ه½
¼´ويųº±ا
àضو±
À¸ÅÆ×ا
.....................................................................................................
٣٢
ة·ر¸Ö¾
ة̹غµ
م¸ºÑì¾
ε
àËÒ³±ا
....................................................................................
٣٢
ليغÁت±ا
Ô¹¶
ةֱܸا
ةي½ر¸خ±ا
......................................................................................................
٣٢
٧
ÊÙاÄÚ
زاÂÃ
±·»Ä´مكل³
......................................................................................................................
٣٤
Îيسح´
ءادÚا
............................................................................................................................
٣٤
ما²ختÆا
Disk Defragmenter
)
Äادأ
ء¸غ±إ
ةÝزج´
ñ¼Ì±ا
(
......................................................
٣٤
ما²ختÆا
Disk Cleanup
)
åيظË´
ñ¼Ì±ا
(
.........................................................................
٣٤
ما²ختÆا
HP 3D DriveGuard
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
.........................................................
٣٤
ö¼عت±ا
Ô¹¶
ة±¸Ñ
HP 3D DriveGuard
............................................................
٣٥
ã·²ح´
âµا¼Å±ا
âµا¼¾»
ليغÁت±ا
.....................................................................................................
٣٥
ã·²حت±ا
ما²ختƸ¾
Windows 10
...................................................................................
٣٥
ã·²حت±ا
ما²ختƸ¾
Windows 10 S
................................................................................
٣٥
åيظË´
¼´ويųº±ا
.........................................................................................................................
٣٦
ما²ختÆا
HP Easy Clean
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
..............................................................
٣٦
ة±اßإ
ú¸Æ»Úا
م¸Öح±ا»
ε
Äزه½أ
¼´ويųº±ا
¼يû
Äد
ü
»ز³±ا
⵸ȼž
HP Easy Clean
......................
٣٦
ة·¸Ëع±ا
ļÁ̱¸¾
ةيÅÁخ±ا
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
.................................................................
٣٧
¼äس±ا
߸هج¾
¼´ويųº±ا
»أ
ÕËحش
....................................................................................................
٣٧
٨
ÊيامÌ
±·»Ä´مكل³
¼ا²»Ñعمل³و
............................................................................................................
٣٩
ما²ختÆا
À¸³¹ك
ر»¼³±ا
................................................................................................................
٣٩
دا²¶إ
À¸³¹ك
ر»¼µ
ةʸ¿
ـ¾
Windows
..............................................................................
٣٩
دا²¶إ
À¸³¹ك
ر»¼µ
Setup Utility (BIOS)
..........................................................................
٤٠
ما²ختÆا
Windows Hello
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
..............................................................................
٤٠
ما²ختÆا
âµا¼¾
ة·¸³Ñ
Ù¸Ò´Ãا
çȼتÈ׸¾
..........................................................................................
٤١
ما²ختÆا
⵸ȼ¾
ةحف¸ºµ
À¸Æ»¼يä±ا
................................................................................
٤١
ما²ختÆا
⵸ȼ¾
را²½
ة·¸³ح±ا
........................................................................................
٤١
çيÅث´
À¸ث·²ح´
âµا¼Å±ا
.................................................................................................................
٤٢
ما²ختÆا
HP Device as a Service
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
.................................................................
٤٢
ة·¸³Ñ
ÍتºÅش
ةيº¹Æ°±ا
.............................................................................................................
٤٢
áسÈ
À¸ÌيÅÖ´
À¸µو¹عµ»
âµا¼Å±ا
¸ًيê¸يتÑا
........................................................................................
٤٢
ما²ختÆا
لÅك
ة·¸³Ñ
Ðر¸يت¿ا
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
..........................................................................
٤٢
٩
¿³¸Îتس³
Setup Utility
)
BIOS
(
..........................................................................................................
٤٣
ليغÁ´
Setup Utility
)
BIOS
(
.......................................................................................................
٤٣
ã·²ح´
Setup Utility
)
BIOS
(
.......................................................................................................
٤٣
²·²ح´
را²Êإ
BIOS
......................................................................................................
٤٣
ل·زË´
ã·²ح´
BIOS
.....................................................................................................
٤٤
٩
Sample