HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 76
ليÊو´
À¸¶¸³Æ
Øأ¼±ا
.................................................................................................
١٨
ليÊو´
ÛÌêأ
À¸¶¸³Æ
Øأ¼±ا
.........................................................................................
١٩
ما²ختÆا
Àادا²¶إ
ÀوÒ±ا
..............................................................................................
١٩
ما²ختÆا
و·²يä±ا
........................................................................................................................
١٩
ليÊو´
Äزه½أ
و·²يä±ا
ما²ختƸ¾
لÅك
HDMI
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
.........................................
١٩
دا²¶إ
ÀوÊ
HDMI
........................................................................................
٢٠
ö¸Áتكا
À¸ش¸Á±ا
ةيº¹Æ°±ا
ةÌفاوت³±ا
àµ
ظي̵
Miracast
Ù¸Ò´Ãا»
¸ه¾
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
.........................................................................................................................
٢١
ما²ختÆا
لÌÈ
À¸È¸يűا
..................................................................................................................
٢١
ليÊو´
Äزه½Úا
ذä˳¾
USB Type-C
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
..................................................
٢٢
٥
Öقنتل³
Éف
Êشا¶ل³
........................................................................................................................
٢٣
ما²ختÆا
Àاء¸³·إ
ةÑو±
ï³¹±ا
ةش¸ش»
ï³¹±ا
................................................................................
٢٣
¼Ì˱ا
.........................................................................................................................
٢٣
¼يźت±ا
¼يغÒت±ا»
ب·¼Ìت¾
»أ
د¸ع¾إ
ÎيعÅÊإ
............................................................................
٢٤
¼·¼³ت±ا
ÎيعÅÊì¾
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÑو±»
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
.........................................................
٢٤
¼Ì˱ا
ÎيعÅÊì¾
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÑو±»
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
............................................................
٢٤
¼Ì˱ا
è°ث¾
ྸÊأ
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÑو±»
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
.......................................................
٢٥
¼Ì˱ا
à¾رò¾
ྸÊأ
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÑو±»
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
........................................................
٢٥
بحس±ا
è°ث¾
ྸÊأ
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÑو±»
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
...................................................
٢٦
بحس±ا
à¾رò¾
ྸÊأ
)
ةÑو±
ï³¹±ا
ةÌيܲ±ا
(
.......................................................................
٢٦
¼·¼³ت±ا
àÅÊì¾
²Ñا»
)
ةش¸ش
ï³¹±ا
(
................................................................................
٢٧
ما²ختÆا
ةÑو±
Ïي´¸äµ
»أ
Ø»¸µ
Îي·ر¸يت¿ا
........................................................................................
٢٧
ما²ختÆا
ةÑو±
Ïي´¸ä³±ا
ļǸظ±ا
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
...................................................
٢٧
٦
ةر³دإ
Ê×اØل³
...................................................................................................................................
٢٨
ما²ختÆا
àض»
نوºس±ا
À¸ÅÆ×ا»
..................................................................................................
٢٨
ليغÁ´
àض»
نوºس±ا
Ó÷¸هÈإ»
.........................................................................................
٢٨
ليغÁ´
àض»
À¸ÅÆ×ا
Ó÷¸هÈإ»
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
...........................................................
٢٩
ö¸Ì·إ
ليغÁ´
߸ه½
¼´ويųº±ا
.........................................................................................................
٢٩
ما²ختÆا
ةÈوÌ·أ
ةֱܸا
Àار¸ي¿»
ةֱܸا
............................................................................................
٣٠
ليغÁت±ا
ةܸ־
ة·ر¸Öűا
...............................................................................................................
٣٠
ما²ختÆا
ةيËÌ´
ÎحÁ±ا
à·¼س±ا
ε
HP
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
..............................................
٣٠
ø¼¶
ةËحش
ة·ر¸Öűا
...................................................................................................
٣٠
روثع±ا
Ô¹¶
À¸µو¹عµ
ÙوÑ
ة·ر¸Öűا
Âف
HP Support Assistant
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
...............
٣١
¼يفو´
ةܸê
ة·ر¸Öűا
......................................................................................................
٣١
öù
¼عت±ا
Ô¹¶
À¸·وتسµ
åعض
ة·ر¸Öűا
..............................................................................
٣١
لÑ
ة¹ºÁµ
åعض
ىوتسµ
ةËحش
ة·ر¸Öűا
.......................................................................
٣٢
لÑ
ة¹ºÁµ
åعض
ىوتسµ
ةËحش
ة·ر¸Öűا
²Ë¶
¼فو´
ةֱܸا
ةي½ر¸خ±ا
......................
٣٢
لÑ
ة¹ºÁµ
åعض
ىوتسµ
ةËحش
ة·ر¸Öűا
²Ë¶
م²¶
¼فو´
ر²Òµ
ةֱܸا
...................
٣٢
٨
Sample