HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 7 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 76
Íو¸Ã
¼اي»تحمل³
١
ء¸ب
¿³¸Îتسϳ
..................................................................................................................................
١
لÉفأ
À¸Æر¸³³±ا
.........................................................................................................................
١
²·ز³±ا
ε
دراوµ
HP
......................................................................................................................
١
٢
бعتل³
ىѹ
±·»Ä´مكل³
......................................................................................................................
٣
روثع±ا
Ô¹¶
Äزه½Úا
.......................................................................................................................
٣
روثع±ا
Ô¹¶
âµا¼Å±ا
.......................................................................................................................
٣
بȸج±ا
γ·Úا
..............................................................................................................................
٤
بȸج±ا
¼س·Úا
.............................................................................................................................
٥
ةش¸Á±ا
.....................................................................................................................................
٦
ةÌÖ˵
ةÑو±
Ïي´¸ä³±ا
....................................................................................................................
٧
ةÑو±
ï³¹±ا
................................................................................................................
٧
Àادا²¶إ
ةÑو±
ï³¹±ا
......................................................................................
٧
ءاوضأ
..........................................................................................................................
٨
،رß
Àا¼Åºµ
،ÀوÒ±ا
ةحتف
،ة·وهت±ا
óر¸Ü»
ة³Ò¾
àÅÊ×ا
...........................................................
٩
Ïي´¸ä³±ا
ةʸخ±ا
..........................................................................................................
١٠
Ïي´¸äµ
À¸ي¹³ع±ا
..........................................................................................................
١١
ةهج±ا
ةي¹äس±ا
..........................................................................................................................
١٢
À¸ÌÒ¹µ
....................................................................................................................................
١٢
٣
Íاҷϳ
Êك´¶ب
..............................................................................................................................
١٤
Ù¸Ò´Ãا
ةºÅÁ¾
ةيº¹ÆÃ
..............................................................................................................
١٤
ما²ختÆا
¼Ê¸Ë¶
Ûºحت±ا
ةيº¹Æ°±ا
..................................................................................
١٤
ô¸تäµ
àض»
ļݸֱا
........................................................................................
١٤
¼Ê¸Ë¶
Ûºحت±ا
ةʸخ±ا
م¸ظ˾
ليغÁت±ا
..............................................................
١٤
Ù¸Ò´Ãا
ـ¾
WLAN
........................................................................................................
١٥
ما²ختÆا
IJÑو±ا
ة±و³ح³±ا
ةعÆاو±ا
õ¸Ö˱ا
ε
HP
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
..............................
١٥
ما²ختÆا
GPS
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
..............................................................................
١٦
ما²ختÆا
Äزه½أ
Bluetooth
ةيº¹Æ°±ا
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
................................................
١٦
ليÊو´
Äزه½أ
Bluetooth
................................................................................
١٦
Ù¸Ò´Ãا
ةºÅÁ¾
ةيº¹Æ
ةºÅش
LAN
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
..............................................................
١٧
٤
Óاتمتسϳ
¼³ÔÄمب
ÕÄف±تل³
................................................................................................................
١٨
ما²ختÆا
ا¼يµ¸º±ا
........................................................................................................................
١٨
ما²ختÆا
ÀوÒ±ا
.........................................................................................................................
١٨
ليÊو´
À¸¶¸³س±ا
........................................................................................................
١٨
٧
Sample