HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 76
¸هäÊو¾»
وɶ
،ïÆؤµ
ç³ÉÈا
ةك¼ش
HP
ةكر¸Á³¹±
àµ
À¸³ظ˵
ى¼¿أ
¼·وÖت±
Ù¸جµ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
.
Û¶²·
اذÇ
مازت±Ãا
ö²Ç
ةك¼ش
HP
ñوÒخ¾
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
لث³ت³±ا
Âف
Ûي³Ò´
ÿ¸تÈإ»
ق·وس´»
À¸جت˳±ا
À¸µ²خ±ا»
Âت±ا
κ³·
Îيܸع³¹±
¸هµا²ختÆا
Äء¸äº¾
.
öوÆ
ßزعتÆ
ةÖ¾ار
IAAP
¸Ëتف¼Ñ
ط¾¼¾
دا¼فÚا
ð°Ö±ا»
À¸سÆؤ³±ا»
Ô¹¶
ىوتسµ
Û±¸ع±ا
¸³µ
Ïيت·
لº±
Ûه˵
Û¹عت±ا
ε
Ó¼يû
.
اëإ
Àدرأ
ÙوÒح±ا
Ô¹¶
À¸µو¹عµ
،ةيف¸ضإ
لÌتÈا
Ô±إ
م¸³ÉÈ°±
Ô±إ
ÔÌت¹³±ا
Ô¹¶
çȼتÈ×ا
ýا¼تشÃا»
Âف
لݸƼ±ا
ة·ر¸Å¿×ا
ةف¼عµ»
²·ز³±ا
ζ
Àار¸ي¿
ة·وÉع±ا
.
دا½يإ
ÖàفË
ÊÄنق·
ة¸¹اܲ
بج·
نأ
κ³ت·
،àي³ج±ا
¸³¾
Âف
걑
лë
À¸Ü¸¶×ا
ةÖÅ´¼³±ا
¼³ع±¸¾
»أ
À¸Ü¸¶×ا
،ى¼¿Úا
نأ
κ³ت·
ε
لÊاوت±ا
¼يÅعت±ا»
ζ
ÛهسäÈأ
Ù¸Ò´Ãا»
Û±¸ع±¸¾
ةÖÆاو¾
لݸÆو±ا
ةيËÌت±ا
.
مزت¹´
ةك¼ش
HP
Äد¸·ز¾
ةي¶وت±ا
Ó¸ج´
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
ل¿اد
HP
ى²±»
¸ËÝ°³¶
¸Ëݸك¼ش»
.
ý¸ËÇ
À¸يËÌ´
IJ¶¸سµ
Äد²عتµ
لعج´
À¸جت˵
HP
لهÆأ
ما²ختÆ°±
¸³¾
Âف
걑
êوÖخ±ا
ة¹هس±ا
Äءا¼Ì¹±
ö¼عت±ا»
Ô¹¶
ÀوÒ±ا
Ðذ±ا
لعج·
η²ي±ا
Îي´¼Ñ
¸Ç¼يû»
ε
À¸يËÌت±ا
IJ¶¸س³±ا
Âت±ا
ý²¶¸س´
Âف
ÀøÑ
ةä¹تخµ
ى¼¿أ
.
åيك
؟ر¸تخ´
ÁÄÄق·
Å·اÃاÄت̳
κ³·
¸ي½و±و˺ت¹±
Í´²¶¸سµ
Âف
õ°êإ
Äو̱ا
ة˵¸º±ا
͹¿ا²¾
.
ëإ
ل·ز´
¸ي½و±و˺ت±ا
IJ¶¸س³±ا
ز½اوح±ا
ý²¶¸س´»
Âف
Äد¸·ß
ة·¼ح±ا
Ù°ÌتÆÃا»
Âف
çيűا
ل³ع±ا»
à³تج³±ا»
.
¸³ك
²¶¸س´
¸ي½و±و˺ت±ا
IJ¶¸س³±ا
)
AT
(
Âف
Äد¸·ß
À¸È¸ºµ×ا
ةيäيæو±ا
¸ي½و±و˺ت¹±
ةيÈ»¼تº±×ا
¸ي½و±و˺´»
À¸µو¹ع³±ا
āف¸ح´»
¸هي¹¶
¸هËسح´»
.
Í˺³·
ر¸يت¿Ãا
ε
À¸جت˵
IJ·²¶
À¸يËÌت¹±
IJ¶¸س³±ا
.
بج·
نأ
ϳس·
ͱ
ÛييÌ´
"
ةيËÌت±ا
IJ¶¸س³±ا
"
ÛييÌت¾
²·²ع±ا
ε
À¸جت˳±ا
ة¾¸½×ا»
ζ
Íت¹ئÆأ
ليهس´»
ýر¸يت¿ا
لÉفÚ
لÑ
Íت±¸ح±
.
²جتÆ»
²·²ع±ا
ε
ÎيÒÒخت³±ا
Îي¹Çؤ³±ا
ءا¼½×
À¸³ييÌ´
"
À¸يËÌت±ا
IJ¶¸س³±ا
"
Âف
Àøجµ
،IJ¶
¸³¾
Âف
걑
͹´
ةÒ¿¼³±ا
»أ
IJ³تع³±ا
Âف
ÿ°ع±ا
،ÂعيÅÖ±ا
ÿ°ع±ا»
،ÂËه³±ا
Û¹¶»
øا¼µأ
قÖ˱ا
/
،ةغ¹±ا
¸Ç¼يû»
ε
Àøجµ
ļÅخ±ا
.
¸³ك
²جتÆ
ÎيÒÒختµ
Âف
Àøجµ
¼يû
IJ³تعµ
¼يû»
ةÒ¿¼µ
Ûه˺³·
Û·²Ì´
À¸µو¹عµ
ةي³ييÌ´
.
ÿ¸تحتÆ
Ô±إ
Ùاؤس±ا
ζ
ļſ
د¼ä±ا
Õت¾¼ج´»
ÕµوÆر»
²·²حت±
¸µ
اëإ
çȸك
ةÅƸ˵
Í´¸½¸يتÑÃ
.
ÊÄÙاك²إ
ͻڻل³
¼ا½تنمل
HP
¼فو´
À¸ê¸Å´رÃا
ةي±¸ت±ا
À¸µو¹عµ
ζ
Àازيµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
À¸يËÌت±ا»
IJ¶¸س³±ا
نإ
çȸك
¸³¾
Âف
걑
͹´
Äدو½و³±ا
Âف
À¸جت˵
ةä¹تخµ
ةك¼Á±
HP
.
ý²¶¸ستÆ
ÓذÇ
دراو³±ا
Ô¹¶
ر¸يت¿ا
Àازي³±ا
ةËيع³±ا
À¸يËÌت¹±
IJ¶¸س³±ا
À¸جت˳±ا»
ةÅƸ˳±ا
Íت±¸ح±
.
HP Elite x3
تار²يخ
ةين²كمإ
لوصو³ا
)
Windows 10 Mobile
(
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
¸م
HP
تاذ
¹²ظن
ºيغش»³ا
Windows 7
تار²يخ
ةين²كمإ
لوصو³ا
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
¸م
HP
تاذ
¹²ظن
ºيغش»³ا
Windows 8
تار²يخ
ةين²كمإ
لوصو³ا
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
¸م
HP
تاذ
¹²ظن
ºيغش»³ا
Windows 10
تار²يخ
ةين²كمإ
لوصو³ا
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
ةيحو¼³ا
HP Slate 7
¸يك·¶
تازيم
ةين²كمإ
لوصو³ا
ى¼ع
µ¶ويب·ك³ا
½حو¼³ا
¸م
HP
¾¿د³
)
Android 4.1/Jelly Bean
(
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
HP SlateBook
¸يك·¶
تازيم
ةين²كمإ
لوصو³ا
ى¼ع
µ¶ويب·ك³ا
½حو¼³ا
¸م
HP
¾¿د³
)
Android
4.3, 4.2/Jelly Bean
(
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
HP Chromebook
¸يك·¶
تازيم
لوصو³ا
ÀÁ³
ت²ج²ي»ح°ا
ةص²Ã³ا
ى¼ع
´زهجأ
µ¶ويب·ك³ا
HP
Chromebook
Áأ
Chromebox
)
¹²ظÄÅ
ºيغش¶
Chrome
(
HP Shopping
´زهجأ
ةيطيÆم
ت²Ç»Ä·³
HP
اëإ
çËك
ة½¸ح¾
Ô±إ
²·ز³±ا
ε
Û¶²±ا
ñوÒخ¾
Àازيµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
Ô¹¶
âت˵
HP
Íتʸ¿
à½ا¼ف
Ù¸Ò´Ãا
Û¶²±¸¾
Âف
ةحäÊ
٦٠
.
À¸ê¸Å´را
ةيف¸ضإ
ء¸ك¼Á±
Îيي½ر¸¿
ηدروµ»
η¼¿آ
Âت±ا»
²Ü
م²Ì´
²·ز³±ا
ε
IJ¶¸س³±ا
:
٥٧
لÒä±ا
١٤
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
Sample