HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 76
١٤
ÊÄÙاك²إ
ͻڻل³
HP
ÊÄÙاك²إو
ͻڻل³
øوذل
¼اÃاÄتÌϳ
ÊÚاÎل³
ا
ً
¼ظÈ
نÃ
ةك¼ش
HP
ل³ع´
Ô¹¶
ÿزµ
íوËت±ا
âµ²±ا»
ل³ع±ا»
/
ة·ويح±ا
Âف
âيسÈ
،ةك¼Á±ا
اذهف
ïºعË·
Ô¹¶
لك
¸µ
Õ¹عä´
HP
.
ÙذÅ´»
ةك¼ش
HP
ىر¸ÒÜ
¸Ç²ه½
ء¸ÁÈ×
ةئي¾
ة¹µ¸ش
زك¼´
Ô¹¶
¼يفو´
Äو̱ا
ةي½و±و˺ت±ا
ñ¸خشþ±
Âف
àي³½
ء¸حÈأ
Û±¸ع±ا
.
دا½يإ
¼³ود°³
ÊÄûل»نكتل³
Êب»ÑØمل³
Åل
κ³·
¸ي½و±و˺ت¹±
Í´²¶¸سµ
Âف
õ°êإ
Äو̱ا
ة·¼Áűا
ة˵¸º±ا
͹¿ا²¾
.
ëإ
ل·ز´
¸ي½و±و˺ت±ا
IJ¶¸س³±ا
ز½اوح±ا
ý²¶¸س´»
Âف
Äد¸·ß
ة·¼ح±ا
Ù°ÌتÆÃا»
Âف
çيűا
ل³ع±ا»
à³تج³±ا»
.
¸³ك
²¶¸س´
¸ي½و±و˺ت±ا
IJ¶¸س³±ا
Âف
Äد¸·ß
À¸È¸ºµ×ا
ةيäيæو±ا
¸ي½و±و˺ت¹±
ةيÈ»¼تº±×ا
¸ي½و±و˺´»
À¸µو¹ع³±ا
āف¸ح´»
¸هي¹¶
¸هËسح´»
.
²·ز³±
ε
،À¸µو¹ع³±ا
à½ار
د¸ج·إ
لÉفأ
ةيËÌ´
IJ¶¸سµ
Âف
ةحäÊ
٥٧
.
¿³Ôتل³
HP
مزت¹´
ةك¼ش
HP
¼يفوت¾
À¸جت˳±ا
À¸µ²خ±ا»
Âت±ا
κ³·
ñ¸خشþ±
лë
ةܸ¶×ا
ÙوÊو±ا
¸هي±إ
.
Û¶²·
اذÇ
مازت±Ãا
öا²Çأ
íوËت±ا
ةك¼Á¹±
¸È²¶¸سيف
Âف
ن¸³ض
¼يفو´
²Ýاوف
¸ي½و±و˺ت±ا
àي³ج¹±
.
ö²هف
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةك¼Á±
HP
زك¼ت·
Âف
Ûي³Ò´
ÿ¸تÈإ»
ق·وس´»
À¸جت˵
À¸µ²¿»
κ³·
¸هµا²ختÆا
ةÖÆاو¾
Ðأ
صخش
،ةي±¸عä¾
¸³¾
Âف
걑
лë
À¸½¸يتÑÃا
،ةʸخ±ا
¸µإ
لºÁ¾
لÌتسµ
»أ
àµ
Äزه½أ
IJ¶¸سµ
ة³Ý°µ
.
ε»
ل½أ
قيÌح´
اذÇ
،ö²ه±ا
د²ح´
"
ةƸيÆ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
"
ÓذÇ
ةعÅÆ
öا²Çأ
ةيسيÝر
Õي½وت±
Ù¸³¶أ
HP
.
ε»
àÜوت³±ا
نأ
Û¶²·
àي³½
η¼·²³±ا
Îيäæو³±ا»
Âف
HP
ÓذÇ
öا²ÇÚا
نأ»
¸ÇوÌÅÖ·
¸ً
Ìف»
ÛÇرا»دÚ
Ûه´¸ي±»ؤسµ»
ةي±¸ت±ا
:
àفر
ىوتسµ
¶و±ا
لك¸Á³¾
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
Âف
ةك¼ش
HP
ة̹عت³±ا
ة±وهس¾
ÙوÊو±ا
²·»ز´»
¸Ëيäæوµ
ب·ر²ت±¸¾
مß°±ا
Ûي³Òت±
À¸جت˳±ا
À¸µ²خ±ا»
ة¹هÆ
ÙوÊو±ا
¸ه½¸تÈإ»
¸هÌ·وس´»
¸Ç¼يفو´»
.
¼·وÖ´
À¸هي½و´
ةÖÅ´¼µ
ة±وهس¾
ÙوÊو±ا
Ô±إ
À¸جت˳±ا
،À¸µ²خ±ا»
ء¸ÁÈإ»
À¸¶و³جµ
ö¼Á´
Ô¹¶
قيÅÖ´
ÓذÇ
À¸هي½وت±ا
²Ë¶
¼·وÖ´
À¸جت˳±ا
ãيÑ
نوº·
¼µÚا
¸ً
˺³µ
ε
ةيѸÈ
ïف¸Ëت±ا
ةيËÌت±ا»
بÈاوج±ا»
ة·د¸ÒتÜÃا
.
ýا¼شإ
лë
ةܸ¶×ا
Âف
¼·وÖ´
Àاد¸شرإ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
Ûي³Ò´»
À¸جت˳±ا
À¸µ²خ±ا»
¸Çر¸Åت¿ا»
.
قيéو´
Àازيµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
¼يفو´»
À¸µو¹ع³±ا
ζ
À¸جت˵
HP
¸ه´¸µ²¿»
روه³ج¹±
لºÁ¾
ل¾¸Ü
ÙوÊو¹±
.
ء¸ÁÈإ
À¸Ü°¶
àµ
دا»ر
мفوµ
À¸يËÌت±ا
Ùو¹ح±ا»
ةÖÅ´¼³±ا
ةيȸºµì¾
ÙوÊو±ا
.
Û¶د
ãحűا
¼·وÖت±ا»
Îيي¹¿ا²±ا
Îيي½ر¸خ±ا»
لºÁ¾
Ðدؤ·
Ô±إ
Îيسح´
À¸يËÌت±ا
IJ¶¸س³±ا
Àاë
ة¹Ò±ا
À¸جت˳¾
HP
¸ه´¸µ²¿»
.
Û·²Ì´
Û¶²±ا»
ة³Ç¸س³±ا»
Âف
ةû¸يÊ
¼ي·¸عµ
À¸هي½و´»
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
Âف
ة¶¸ËÒ±ا
.
International Association of Accessibility Professionals
)
IAAP
(
ةسÆؤµ
IAAP
Äر¸Å¶
ζ
ةسÆؤµ
¼يû
ةيح¾ر
زك¼´
Ô¹¶
¼·وÖ´
Îيف¼تح³±ا
Âف
Ù¸جµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
ε
Ù°¿
ء¸ÁÈإ
À¸Ü°ع±ا
åيÌثت±ا»
د¸³ت¶Ãا»
Àاد¸هÁ±ا»
.
نوº·»
ø¼غ±ا
ε
اذÇ
Õ¹ك
IJ¶¸سµ
Îيف¼تح³±ا
Âف
Ù¸جµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
Ô¹¶
¼·وÖ´
Ûه´¼يÆ
ةيËه³±ا
¸Çز·زع´»
Äد¸·ß»
κ³´
À¸سÆؤ³±ا
ε
âµد
óد¸Åµ
ةيȸºµإ
ÙوÊو±ا
Âف
Ûه´¸جت˵
Ûهتي˾»
ةيƸÆÚا
.
HP
ةيȸºµإ»
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
٥٦
Sample