HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 76
١
.
لÌتÈا
Ô±إ
go/techcenter/pcdiags
.
Ûت·
ø¼¶
ةحäÊ
HP PC Diagnostics
ةيسيݼ±ا
.
٢
.
د²Ñ
Download HP Diagnostics UEFI
)
ل·زË´
HP Diagnostics UEFI
(
،
Ûé
د²Ñ
Run
)
ليغÁ´
.(
ÖيÔن·
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ãÜÌ
Áس³
جتنمل³
وË
Õم×ر
)
¼ا½تن²
ةراتβ
¾قف
(
ÊظÌȲ
:
ñوÒخ¾
Þع¾
،À¸جت˳±ا
²Ü
Ûتحت·
Íي¹¶
ل·زË´
⵸ȼűا
Ô±إ
ý¼حµ
ñا¼Üأ
USB
Ùو³حµ
ما²ختƸ¾
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
.
ل·زËت±
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
بسÑ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
Ô±إ
ý¼حµ
ñا¼Üأ
USB
،Ùو³حµ
àÅ´ا
ÀاوÖخ±ا
ةي±¸ت±ا
:
١
.
لÌتÈا
Ô±إ
support
.
٢
.
ل¿دأ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
د²Ñ»
߸ه½
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
،;
Ûé
د²Ñ
م¸ظÈ
ليغÁت±ا
ñ¸خ±ا
;
.
٣
.
ε
ÛسÜ
Diagnostics
)
À¸ÒيخÁت±ا
(
،
àÅ´ا
Àاد¸شر×ا
Âت±ا
¼هظ´
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
²·²حت±
را²Êإ
UEFI
Diagnostics
د²ح³±ا
߸هج±
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
;
.
¿³¸Îتس³
¼³د³¸¹إ
Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI
)
¼ا½تن²
ةراتβ
¾قف
(
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
وÇ
Äزيµ
)
م¸ظ˱
BIOS
(
⵸ȼŹ±
羸ث±ا
Ðذ±ا
موÌ·
ل·زËت¾
HP
PC Hardware Diagnostics UEFI
Ô±إ
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
;
.
ëإ
Õ˺³·
ذيäË´
À¸ÒيخÁت±ا
Ô¹¶
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
،;
¸³ك
Õ˺³·
لي³ح´
âݸت˱ا
Ô±إ
مد¸خ±ا
Ðذ±ا
Û´
ÕË·وº´
¸ً
ÌÅسµ
.
ÙوÒح¹±
Ô¹¶
²·زµ
ε
À¸µو¹ع³±ا
ÙوÑ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
،
لÌتÈا
Ô±إ
go/techcenter/pcdiags
،
Ûé
د²Ñ
Find out more
)
ö¸ÁºتÆا
²·ز³±ا
.(
ÖيÔن·
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ÊظÌȲ
:
¼فوت·
¸ً
É·أ
HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI
Óر¸Åت¶¸¾
ةµزÑ
âµا¼¾
SoftPaq
κ³·
¸ه¹·زË´
Ô±إ
مد¸¿
.
ÖيÔن·
ر³¸Úç³
±Äخ°³
º²
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ل·زËت±
را²Ê×ا
¼ي¿Úا
ε
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
،
àÅ´ا
ÀاوÖخ±ا
ةي±¸ت±ا
:
١
.
لÌتÈا
Ô±إ
go/techcenter/pcdiags
.
Ûت·
ø¼¶
ةحäÊ
HP PC Diagnostics
ةيسيݼ±ا
.
٢
.
د²Ñ
Download Remote Diagnostics
)
ل·زË´
Remote Diagnostics
(
،
Ûé
د²Ñ
Run
)
ليغÁ´
.(
ÖيÔن·
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ãÜÌ
Áس³
جتنمل³
وË
Õم×ر
ÊظÌȲ
:
ñوÒخ¾
Þع¾
،À¸جت˳±ا
²Ü
Îيعت·
Íي¹¶
ل·زË´
⵸ȼűا
Ô±إ
ý¼حµ
ñا¼Üأ
USB
Ùو³حµ
ما²ختƸ¾
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
.
ل·زËت±
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
بسÑ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
،Õ³Üر
àÅ´ا
ÀاوÖخ±ا
ةي±¸ت±ا
:
١
.
لÌتÈا
Ô±إ
support
.
٢
.
د²Ñ
Í»Òحل³
ىѹ
ج²³±´ل³
ج²³±بو
ÖÄغ¶تل³
،
د²Ñ
íوÈ
âت˳±ا
Ûé
ل¿دأ
ÛÆا
Íجت˵
»أ
Ûܼ±ا
ñ¸خ±ا
Õ¾
Âف
ྼµ
راوح±ا
Ûé
د²Ñ
߸ه½
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
;
Ûé
م¸ظÈ
ليغÁت±ا
.
٣
.
ε
ÛسÜ
Diagnostics
)
À¸ÒيخÁت±ا
(
،
àÅ´ا
Àاد¸شر×ا
Âت±ا
¼هظ´
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
²·²حت±
را²Êإ
Remote
UEFI
)
UEFI
IJيعűا
(
âت˳¹±
Õ¹·زË´»
.
ما²ختÆا
Àادا²¶إ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
٤٨
Sample