HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 76
١٠
¿³¸Îتس³
HP PC Hardware Diagnostics
¿³¸Îتس³
HP PC Hardware Diagnostics Windows
)
¼ا½تن²
ةراتβ
¾قف
(
HP PC Hardware Diagnostics Windows
وÇ
Äر¸Å¶
ζ
Äادأ
IJ¶¸سµ
²Ëتس´
Ô±إ
م¸ظÈ
Windows
Ïيت´
ͱ
ليغÁ´
Àار¸Åت¿Ãا
ةيÒيخÁت±ا
²·²حت±
¸µ
اëإ
çȸك
À¸Èوº³±ا
ةŹұا
¼´ويųº¹±
ل³ع´
ةÌ·¼Ö¾
ة³ي¹Æ
مأ
Ã
.
ل³ع´
ÄادÚا
Âف
م¸ظÈ
ليغÁ´
Windows
صيخÁت±
ÀøÑ
لÁف
Äزه½Úا
.
اëإ
Û±
Ûت·
çيÅث´
HP PC Hardware Diagnostics Windows
،
Ô¹¶
߸ه½
¼´ويųº±ا
ñ¸خ±ا
،;
Îيعت·
Íي¹¶
ًûأ
Õ¹·زË´
ÕتيÅث´»
.
ل·زËت±
HP PC Hardware Diagnostics Windows
،
à½ار
ل·زË´
HP PC Hardware Diagnostics
Windows
Âف
ةحäÊ
٤٥
.
²ع¾
çيÅث´
HP PC Hardware Diagnostics Windows
،
àÅ´ا
ÀاوÖخ±ا
ةي±¸ت±ا
ÙوÊو¹±
Õي±إ
ε
À¸³ي¹عت±ا
Û¶²±ا»
ε
HP
»أ
HP Support Assistant
.
١
.
ÙوÊو¹±
Ô±إ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
ε
À¸³ي¹عت±ا
Û¶²±ا»
ε
HP
:
Ë
.
د²Ñ
رز±ا
Start
)
أ²¾ا
(
،
Ûé
د²Ñ
HP Help and Support
)
À¸³ي¹عت±ا
Û¶²±ا»
ε
HP
.(
ñ
.
د²Ñ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
-
»أ
-
ÙوÊو¹±
Ô±إ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
ε
HP Support Assistant
:
Ë
.
بتكا
support
Âف
ྼµ
ãح¾
ط·¼ش
،م¸ه³±ا
Ûé
د²Ñ
قيÅÖ´
HP Support Assistant
.
-
»أ
-
د²Ñ
ةÈوÌ·أ
ةµ°¶
م¸هäتÆÃا
Âف
ط·¼ش
م¸ه³±ا
.
ñ
.
د²Ñ
Troubleshooting and fixes
)
ö¸ÁºتÆا
ء¸Ö¿Úا
¸هÑ°Êإ»
À¸Ñ°Ê×ا»
.(
ò
.
د²Ñ
Diagnostics
)
À¸ÒيخÁت±ا
(
،
Ûé
د²Ñ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.
٢
.
²Ë¶
Ïتف
Äادأ
،صيخÁت±ا
د²Ñ
íوÈ
ر¸Åت¿Ãا
ÂÒيخÁت±ا
ðو¹Ö³±ا
،Õ¹يغÁ´
Ûé
àÅ
ّ
´ا
Àاد¸شر×ا
Âت±ا
¼هظ´
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
.
ÊظÌȲ
:
ö¸Ì·×
ر¸Åت¿ا
،ÂÒيخÁ´
د²Ñ
Cancel
)
ء¸غ±إ
¼µÚا
.(
¸µ²Ë¶
åÁتº·
HP PC Hardware Diagnostics Windows
ً°Áف
ب¹Öت·
Ùا²ÅتÆا
À¸Èوº³±ا
،ةŹұا
Ûت·
ء¸ÁÈإ
زµر
ö¼عµ
لÁä¹±
نوºت·
ε
٢٤
¸ً
³Üر
.
ø¼ع´
ةش¸Á±ا
²Ñأ
Àار¸يخ±ا
ةي±¸ت±ا
:
Ûت·
ø¼¶
ê¸Å´را
ö¼عµ
لÁف
.
¼ت¿ا
ê¸Å´رÃا
àÅ´ا»
Àاد¸شر×ا
ļǸظ±ا
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
.
Ûت·
ø¼¶
Àاد¸شرإ
Ù¸Ò´°±
Û¶²±¸¾
.
àÅ´ا
Àاد¸شر×ا
.
ÖيÔن·
HP PC Hardware Diagnostics Windows
¼فوت´
Àاد¸شرإ
ل·زË´
HP PC Hardware Diagnostics Windows
ة·زي¹جÈ׸¾
طÌف
.
Îيعت·
Íي¹¶
ما²ختÆا
¼´ويųك
ل³ع·
م¸ظ˾
Windows
ل·زËت±
ÓذÇ
ÄادÚا
ا
ً
¼ظÈ
ÕÈÚ
Ã
¼فوت´
Ãإ
À¸ä¹µ
.exe
طÌف
.
٤٥
لÒä±ا
١٠
ما²ختÆا
HP PC Hardware Diagnostics
Sample