HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 76
د³¸¹إ
¼امÑÆ
رو±²
Setup Utility (BIOS)
Íو¸Ã
٨
-
٢
Ó³»ÙË
¼امÑÆ
رو±²
BIOS
اÂÝéاöوو
ÊمÑÆ
رو±مل³
ÊÝÄö»ل³
ة³¹ك
ر»¼µ
Ù»ؤس³±ا
بج·
¸ه±¸¿دإ
Âف
لك
ļµ
²Ë¶
Ùو¿²±ا
Ô±إ
Setup Utility (BIOS)
.
Âف
ة±¸Ñ
ÍȸيسÈ
ة³¹ك
ر»¼µ
،Ù»ؤس³±ا
Ã
Í˺³·
ÙوÊو±ا
Ô±إ
Setup Utility (BIOS)
.
ة³¹ك
ر»¼µ
ليغÁت±ا
بج·
¸ه±¸¿دإ
¸³¹ك
ç¹غش
߸ه½
¼´ويųº±ا
»أ
À²¶أ
Õ¹يغÁ´
.
Âف
ة±¸Ñ
ن¸يسÈ
ة³¹ك
ر»¼µ
،ليغÁت±ا
Ã
Í˺³·
ليغÁ´
߸ه½
¼´ويųº±ا
»أ
Äد¸¶إ
Õ¹يغÁ´
.
طÅɱ
»أ
¼ييغ´
»أ
öذÑ
ة³¹ك
ر»¼µ
ةʸ¿
Ù»ؤس³±¸¾
»أ
ليغÁت±¸¾
ε
Ù°¿
Setup Utility (BIOS)
:
¿اه
:
ö¼Ò´
رذح¾
²·²ش
²Ë¶
ءا¼½إ
À°·²عت±ا
Âف
Setup Utility (BIOS)
.
²Ìف
à˳´
ء¸Ö¿Úا
¼´ويųº±ا
ε
ليغÁت±ا
Ô¹¶
¸µ
ما¼·
.
١
.
لغش
Setup Utility (BIOS)
:
Äزه½أ
¼´ويųº±ا
»أ
Äزه½أ
¼´ويųº±ا
ةيÑو¹±ا
Äد
ّ
»ز³±ا
À¸Ñو¹¾
Ïي´¸ä³±ا
:
لغش
¼´ويųº±ا
»أ
²¶أ
Õ¹يغÁ´
طغضا»
ة¶¼س¾
Ô¹¶
esc
Ûé
Ô¹¶
f10
.
Äزه½أ
¼´ويųº±ا
ةيÑو¹±ا
¼يû
Äد
ّ
»ز³±ا
À¸Ñو¹¾
Ïي´¸äµ
:
١
.
لغش
»أ
²¶أ
ليغÁ´
߸ه½
¼´ويųº±ا
ÂÑو¹±ا
Ûé
طغضا
ة¶¼س¾
Ô¹¶
رß
àفر
ىوتسµ
ÀوÒ±ا
لºÁ¾
لÊاوتµ
.
-
»أ
-
لغش
»أ
²¶أ
ليغÁ´
߸ه½
¼´ويųº±ا
،ÂÑو¹±ا
Ûé
طغضا
ة¶¼س¾
Ô¹¶
رß
Þä¿
ىوتسµ
ÀوÒ±ا
لºÁ¾
لÊاوتµ
.
-
»أ
-
لغش
»أ
²¶أ
ليغÁ´
߸ه½
¼´ويųº±ا
ÂÑو¹±ا
Ûé
طغضا
ة¶¼س¾
Ô¹¶
رß
Windows
لºÁ¾
لÊاوتµ
.
٢
.
¼ÌÈا
Ô¹¶
f10
.
٢
.
د²Ñ
Security
)
ن¸µÚا
(
،
Ûé
àÅ´ا
Àاد¸شر×ا
ļǸظ±ا
Ô¹¶
ةش¸Á±ا
.
āäح±
،Í´ا¼ييغ´
د²Ñ
Exit
)
ء¸هÈإ
(
،
Ûé
د²Ñ
Save Changes and Exit
)
āäÑ
Àا¼ييغت±ا
ء¸هÈ×ا»
(
،
Ûé
د²Ñ
Yes
)
ÛعÈ
.(
ÊظÌȲ
:
اëإ
çËك
م²ختس´
Ïي´¸äµ
ÛهÆÚا
زيي³ت±
،ýر¸يت¿ا
Îيعت·
Íي¹¶
ذئËيÑ
طغɱا
Ô¹¶
enter
.
ÏÅÒتÆ
Í´ا¼ييغ´
ة·ر¸Æ
Ùوعä³±ا
²Ë¶
Äد¸¶إ
ليغÁ´
¼´ويųº±ا
.
¿³¸Îتس³
Windows Hello
)
¼ا½تن²
ةد¸ح²
¾قف
(
Âف
À¸جت˳±ا
Äد
ü
»ز³±ا
óر¸Ì¾
À¸³Ò¾
ྸÊأ
»أ
ا¼يµ¸ك
ةعشÚ¸¾
çح´
،ءا¼³ح±ا
Ïيت·
ͱ
Windows Hello
ليجس´
Õ³Ò¾
àÅÊ×ا
ةʸخ±ا
;
ö
ِّ
¼عµ»
Õ½و±ا
ñ¸خ±ا
،;
دا²¶إ»
ÛÜر
å·¼ع´
ÂÒخش
.
²ع¾
،ليجست±ا
Í˺³·
ما²ختÆا
óر¸Ü
À¸³Ò¾
ྸÊÚا
»أ
ö
ِّ
¼عµ
Õ½و±ا
»أ
ÛÜر
å·¼عت±ا
ÂÒخÁ±ا
ليجست±
Ùو¿²±ا
Ô±إ
Windows
.
ما²ختÆا
Windows Hello
)
À¸جت˵
Äد²حµ
طÌف
(
٤٠
Sample