HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 76)

Languages: Arabic
Pages:76
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 76
١٠
¿³¸Îتس³
HP PC Hardware Diagnostics
..........................................................................................
٤٥
ما²ختÆا
HP PC Hardware Diagnostics Windows
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
..........................................
٤٥
ل·زË´
HP PC Hardware Diagnostics Windows
..............................................................
٤٥
ل·زË´
را²Ê×ا
¼ي¿Úا
ε
HP PC Hardware Diagnostics Windows
......................
٤٦
ل·زË´
HP Hardware Diagnostics Windows
بسÑ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
................................................................................................
٤٦
çيÅث´
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.............................................................
٤٦
ما²ختÆا
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.............................................................................
٤٦
ء²¾
ليغÁ´
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
............................................................
٤٧
ل·زË´
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ô±إ
ý¼حµ
ñا¼Üأ
USB
Ùو³حµ
.........................
٤٧
ل·زË´
را²Ê×ا
¼ي¿Úا
ε
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
............................
٤٧
ل·زË´
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
بسÑ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
................................................................................................
٤٨
ما²ختÆا
Àادا²¶إ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
........................
٤٨
ل·زË´
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.......................................................
٤٨
ل·زË´
را²Ê×ا
¼ي¿Úا
ε
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
................
٤٨
ل·زË´
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
بسÑ
ÛÆا
âت˳±ا
»أ
Õ³Üر
...
٤٨
صيÒخ´
Àادا²¶إ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
........................................
٤٩
١١
ÛÜنل³
ÉطاÄتÌϳ
ةداعتسϳو
د³د±تسϳو
.......................................................................................
٥٠
áسÈ
À¸µو¹ع³±ا
¸ًّيê¸يتÑا
ء¸ÁÈإ»
طݸƻ
داد¼تÆÃا
............................................................................
٥٠
ما²ختÆا
Àا»دأ
Windows
............................................................................................
٥٠
ما²ختÆا
HP Cloud Recovery Download Tool
ء¸ÁÈ×
طݸƻ
داد¼تÆÃا
)
À¸جت˵
Äر¸تخµ
طÌف
(
.........................................................................................................................
٥٠
Äد¸عتÆÃا
داد¼تÆÃا»
..................................................................................................................
٥١
Äد¸عتÆÃا
Äد¸¶إ»
طÅɱا
ã·²حت±ا»
ما²ختƸ¾
Àا»دأ
Windows
..............................................
٥١
داد¼تÆÃا
ما²ختƸ¾
طݸƻ
HP Recovery
......................................................................
٥١
¼ييغ´
بي´¼´
²يه³ت±ا
ñ¸خ±ا
߸هج¾
¼´ويųº±ا
.......................................................................
٥١
ما²ختÆا
HP Sure Recover
)
ᬈ
Äد²حµ
طÌف
(
................................................................
٥٢
١٢
¼اÝÚ³»مل³
...................................................................................................................................
٥٣
ةܸê
Ù¸¿د×ا
.............................................................................................................................
٥٣
ةئي¾
ليغÁت±ا
.............................................................................................................................
٥٤
١٣
Þي±Ýتل³
ÉكÄ·اتسو±Âكل³
................................................................................................................
٥٥
١٤
ÊÄÙاك²إ
ͻڻل³
............................................................................................................................
٥٦
HP
ةيȸºµإ»
ÙوÊو±ا
лذ±
À¸½¸يتÑÃا
ةʸخ±ا
..................................................................................
٥٦
د¸ج·إ
Àا»دÚا
ةي½و±و˺ت±ا
ة¾و¹Ö³±ا
ͱ
.............................................................................
٥٦
مازت±ا
HP
..................................................................................................................
٥٦
١٠
Sample