HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 75)

Languages: Korean
Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 75
사용할 수 있는 전원이 없을 때 배터리 부족 상태 해결
................................................
32
컴퓨터에서 최대 절전 모드를 종료할 수 없을 때 배터리 부족 상태 해결
....................
32
출하 시 봉인된 배터리
......................................................................................................................
32
외부 전원으로 실행
.............................................................................................................................................
32
7
컴퓨터 유지 관리
..........................................................................................................................................
34
성능 향상
.............................................................................................................................................................
34
디스크 조각 모음 사용
......................................................................................................................
34
디스크 정리 사용
...............................................................................................................................
34
HP 3D DriveGuard
사용
(
일부 제품만 해당
)
......................................................................................
34
HP 3D DriveGuard
상태 확인
...........................................................................................
35
프로그램 및 드라이버 업데이트
.........................................................................................................................
35
컴퓨터 청소
.........................................................................................................................................................
35
청소 순서
...........................................................................................................................................
35
디스플레이 청소
.............................................................................................................
36
측면 또는 덮개 청소
.......................................................................................................
36
터치패드
,
키보드 또는 마우스 청소
(
일부 제품만 해당
)
................................................
36
컴퓨터 휴대 또는 운반
........................................................................................................................................
36
8
컴퓨터 및 정보 보안
......................................................................................................................................
38
암호 사용
.............................................................................................................................................................
38
Windows
암호 설정
...........................................................................................................................
38
Setup Utility(BIOS)
암호 설정
............................................................................................................
39
Windows Hello
사용
(
일부 제품만 해당
)
..............................................................................................................
39
인터넷 보안 소프트웨어 사용
.............................................................................................................................
40
바이러스 백신 소프트웨어 사용
.......................................................................................................
40
방화벽 소프트웨어 사용
...................................................................................................................
40
소프트웨어 업데이트 설치
..................................................................................................................................
40
HP DaaS(HP Device as a Service)
사용하기
(
일부 제품만 해당
)
..........................................................................
41
무선 네트워크 보안
.............................................................................................................................................
41
소프트웨어 응용프로그램 및 정보 백업
.............................................................................................................
41
보안 케이블
(
선택 사양
)
사용
(
일부 제품만 해당
)
...............................................................................................
41
9
Setup Utility(BIOS)
사용
...............................................................................................................................
42
Setup Utility(BIOS)
시작
.......................................................................................................................................
42
Setup Utility(BIOS)
업데이트
...............................................................................................................................
42
BIOS
버전 확인
..................................................................................................................................
42
BIOS
업데이트 다운로드
...................................................................................................................
43
ix
Sample