HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 80
1.
Pokrenite Setup Utility (BIOS) (pogledajte odjeljak
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
na stranici
44
).
2.
Odaberite
Main
(Glavni izbornik), a zatim pogledajte verziju BIOS-a.
3.
Odaberite
Exit
(Izlaz), zatim jednu od mogućnosti, a potom pratite upute na zaslonu.
U sustavu Windows pritisnite
CTRL
+
Alt
+
S
.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte
Preuzimanje BIOS ažuriranja
na stranici
45
.
Preuzimanje BIOS ažuriranja
OPREZ:
da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspjeh instalacije, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada je
stavljeno na priključni uređaj ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije
slijedite ove upute:
Ne isključujte računalo iz napajanja iskapčanjem kabela za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
NAPOMENA:
ako je računalo povezano s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije instaliranja bilo
kakvih ažuriranja softvera, a posebno sistemskog BIOS-a.
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
support
(podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Na programskoj traci odaberite ikonu upitnika.
2.
Odaberite
Updates
(Ažuriranja), a zatim kliknite
Check for updates and messages
(Potraži ažuriranja i
poruke).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite ažuriranje BIOS-a koje je novije od verzije BIOS-a trenutno instalirane na računalu. Ako je
ažuriranje novije od vašeg BIOS-a, zabilježite datum, naziv ili neku drugu prepoznatljivu značajku.
Ta će vam informacija možda poslije zatrebati da biste pronašli ažuriranje nakon njegova
preuzimanja na tvrdi disk.
b.
Pratite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih stavki na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada
budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog
puta.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu nakon
dovršetka preuzimanja. Ako se ne pojave nikakve upute, slijedite ove korake:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
datoteka
, a zatim odaberite
Eksplorer za datoteke
.
2.
Odaberite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta do mjesta na tvrdom disku koji ste ranije zabilježili, otvorite mapu na tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS-a)
45
Sample