HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 75)

Languages: Hebrew
Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 75
ȻɃɉɋȻ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
ȼɎɅ
ɏ
ȾɑɅ
ɀȾ
ȼɍ
ɇ
ɀ
..........................................................................................................................
33
7
Ⱦɑ
ɑɎȼȽ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
............................................................................................................................................
35
ɐ
ɀ
ȼɋ
ɏ
ȸȻ
ɀ
ɉȼɍ
ɀ
Ʉ
......................................................................................................................................................
35
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
Disk Defragmenter
)
Ʌ
ȻȾȷ
ȺȻ
ɀ
ɎɈ
(
.......................................................................................
35
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
Disk Cleanup
)
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȺȻ
ɀ
ɎɈ
(
...................................................................................................
35
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP 3D DriveGuard
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
...........................................................................
35
Ƚ
ɀ
ȼȻ
ɀ
ȼȿȿɈȻ
Ɉ
Ƀɐ
HP 3D DriveGuard
.................................................................................
36
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
ȼɑ
ɇɂ
ɀ
ȼ
ɑ
ȼ
ɃȻɇɅ
ɀ
ɆɎɑȻ
.....................................................................................................................................
36
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
..........................................................................................................................................................
36
ɃȻ
ɀ
ɂ
ɀ
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
...........................................................................................................................................
36
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȹɍȻ
...........................................................................................................................
37
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ɍȻ
Ⱥ
Ⱥ
ɀ
Ʉ
ȼȷ
ɅȻ
ɂ
ȻɈ
.....................................................................................................
37
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȼɃ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
,
ɃɎɅȻ
Ⱥ
ɑ
,
ȼȷ
ɏȸɂɉȻ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
................................................
37
ɇ
ȻɉɀɈ
Ʉɉ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
ȼȷ
Ƀɐ
ɀ
ȼɑȾ
..................................................................................................................................
37
8
ɑȾȿȸȷ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
ȼ
ɅȻ
ɀ
ɉȺ
...................................................................................................................................
39
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
...................................................................................................................................................
39
ȺȹȻ
ɏ
ɑ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
Windows
...................................................................................................................
39
ȺȹȻ
ɏ
ɑ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
ȼɑȸ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ɐȻ
ɀ
ɏ
ȼ
ɑ
Setup Utility
)
BIOS
(
.........................................................................
40
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
Windows Hello
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
...................................................................................................
40
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
Ȼɇɂ
Ƀ
ȸȷ
ɑȾȿ
ȷ
ɀ
ɇ
ɏȿ
ɇ
ȿ
.............................................................................................................................
41
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
ɑɇɂ
ɇȷ
ȿ
ɀ
-
ȼ
ɀ
ɏ
ȼ
Ɉ
....................................................................................................................
41
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
ɑɇɂ
ȼȾ
ɑɅ
ȷ
ɐ
......................................................................................................................
41
ɑɇɎɑȻ
Ⱥɉ
ȼɂ
ɇ
ɀ
ȼɑ
Ȼɇɂ
..............................................................................................................................................
41
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP DaaS
)
ɆɎɑȻ
ɐɂ
ɀ
ɏ
ȼ
ɑ
Ƀɐ
HP
) (
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
............................................................................
42
ȸȷ
ɑȾȿ
ɑɐɏȻ
ȷȻ
ȿȼȾɃ
ɀ
ɑ
.........................................................................................................................................
42
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
ɀ
ȼɐɀ
Ʌ
ɀ
ȼɑȻ
Ȼɇɂ
ȼ
ɅȻ
ɀ
ɉȺ
....................................................................................................................................
42
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀȸɂ
ȸȷ
ȻȾȿ
ȼȷ
ɍɋ
ɀ
ȼ
ɇ
Ƀ
ɀ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
............................................................................................
42
9
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ɐȻ
ɀ
ɏ
ȼ
ɑ
Setup Utility
)
BIOS
(
.....................................................................................................
43
ɃɉɋȻ
ɑ
ȼɑ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ɐȻ
ɀ
ɏ
ȼ
ɑ
Setup Utility
)
BIOS
(
............................................................................................................
43
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
ȼɑ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ɐȻ
ɀ
ɏ
ȼ
ɑ
Setup Utility
)
BIOS
(
..............................................................................................................
43
ȸɎ
ɑɉɀ
ɏȹ
ɑɈ
Ȼ
-
BIOS
.............................................................................................................................
43
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
BIOS
.................................................................................................................................
44
10
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP PC Hardware Diagnostics
..........................................................................................................
45
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP PC Hardware Diagnostics Windows
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
...............................................................
45
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
...................................................................................
45
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
ɏȹȻ
ȻɈ
ȺɉȻ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ȸ
ɀ
ȼ
ɏɑ
Ƀɐ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
..........................
46
ix
Sample