HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 75)

Languages: Hebrew
Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 75
ɀȾ
ȼȸ
ɏ
ȼȷ
Ƚ
ɇ
ɀ
ȼ
ɑ
.......................................................................................................................................
20
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȺȹȻȸ
ɏ
ȼ
ɑ
ɉɅɐ
............................................................................................................................
20
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼȸ
ȼ
ɀ
ȼȷȺ
........................................................................................................................................................
20
ɀȾ
ȼȸ
ɏ
ɇɎɑȻ
ɀ
ȼ
ɀ
ȼȷȺ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
Ƀȸɂ
HDMI
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.............................................................
21
ȺȹȻ
ɏ
ɑ
ɉɅɐ
HDMI
..............................................................................................................
21
ȹ
ȼɃɀ
ɀ
ȼ
ɏȸȾɑȻ
ȼ
ɑ
Ƀ
ȼɍɑ
ȼȹ
ɑ
ȷ
ȿȼȾɃ
ɀ
ȼ
ɑ
ȼɑ
ȼɅȷ
ɑ
Miracast
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
........................................
22
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ɉȻȸ
ɏȸ
ɑ
ȼɑɇ
ɇ
ɀ
Ʉ
...........................................................................................................................................
22
ɀȾ
ȼȸ
ɏ
ɇɎɑȻ
ɀ
Ʉ
ɏȸȾɅɃ
USB Type-C
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
....................................................................
23
5
ɇ
ɀ
ȼ
ȿȼ
Ʌȸ
ɁɈ
...................................................................................................................................................
24
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼȾɅȸ
ȼ
ɑ
ȼɃ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼȾɅȸ
ȼ
ɑ
Ʌ
ɁɈ
ɉȹɅȻ
..........................................................................................................
24
ȻɐɎȻ
..................................................................................................................................................
24
ȸɍ
Ȼȿɀ
ɀɑɐȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
ɐɃ
ɀ
ȼɇ
ɀ
ȼȹ
ɃȺ
ȼɍɑȻ
Ȼȹ
..............................................................................................
25
ȻɎɃȾȻ
ɀɑɐȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
.........................................................................
25
ȻɐɎȻ
ɀɑɐȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
...........................................................................
25
ȻɐɎȻ
ɐȼɃɐȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
.........................................................................
26
ȻɐɎȻ
ɏȷȸ
ɉȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
.........................................................................
26
ȻɎɃȾȻ
ɐȼɃɐȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
.......................................................................
27
ȻɎɃȾȻ
ɏȷȸ
ɉȸ
ȼɉȸɍȷ
ɑ
)
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȼ
ȼɃȸ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
ȺɅȻ
ȼ
ɀ
Ɏ
(
........................................................................
27
ȻɎɃȾȻ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
ɉȸɍȷ
ɑȾȷ
)
Ʌȸ
ɁɈ
ɉȹɅ
(
...............................................................................................
28
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ɃɎɅȸ
Ⱥ
ɑ
ȼȷ
ɏȸɂɉ
ȼȷ
ɍɋ
ɀ
ȼ
ɇ
Ƀ
ɀ
ɀ
Ʉ
.......................................................................................................................
28
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ɃɎɅȸ
Ⱥ
ɑ
Ƀɉ
ɅȻ
ɁɈ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
....................................................................................................
28
6
ɇ
ɀ
ɃȼȻ
ɏɍ
ɀ
ɑɂ
Ⱦ
ɃɅɐ
.........................................................................................................................................
29
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸɍɅȸ
Sleep
)
ɐ
ɀ
Ȼɇ
(
ȼ
ȸɍɅȸ
Hibernation
)
ȸɍɅ
ɐ
ɀ
Ȼɇ
(
.....................................................................................
29
ɃɉɋȻ
ɑ
ȸɍɅ
Sleep
)
ɐ
ɀ
Ȼɇ
(
ȼ
ɀ
ɍ
ɀ
Ȼȷ
ȼɇɅɅ
.................................................................................................
29
ɃɉɋȻ
ɑ
Hibernation
)
ȸɍɅ
ɐ
ɀ
Ȼɇ
(
ȼ
ɀ
ɍ
ɀ
Ȼȷ
ȼɇɅɅ
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.....................................................
30
ɂ
ɀ
ȼȸ
ɀ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
..........................................................................................................................................................
30
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
ɃɅɈ
Power
)
ɏɍ
ɀ
ɑɂ
Ⱦ
ɃɅɐ
(
ȼ
ȷȸ
ɏɐɋ
ȼ
ɀ
ȼ
ɑ
ɏɍ
ɀ
ɑɂ
Ⱦ
ɃɅɐ
...................................................................................
31
ȻɃɉɋȻ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
ȾɑɅ
ȻɃɃȼɈ
..................................................................................................................................
31
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP Fast Charge
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
................................................................................
31
ɑȹɍȻ
ɏ
ɑɅ
ɉȿȻ
ɀ
Ȼɇ
Ƀɐ
ȻɃɃȼɈȻ
..............................................................................................................
32
ȷ
ɀ
ȼɑ
ɏ
Ʌ
ɀ
ɉȺ
ȼȷ
Ⱥ
ȼ
ɑ
ȻɃɃȼɈȻ
ȷȸ
Ƀɋ
ɀ
ɍɎ
ɀ
Ȼ
HP Support Assistant
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
...........................
32
ɐ
ɀ
ȼɅ
ɏ
ȾɑɅ
ȻɃɃȼɈȻ
..............................................................................................................................
32
Ƚ
ɀ
ȼȻ
ɀ
ɏ
ȼɅ
ɑ
Ƀɐ
ȻɃɃȼɈ
ȻɐɃȾ
..................................................................................................................
32
ɏɑɋ
ȼ
Ɇ
ȸɍɅ
Ƀɐ
ɏ
ɑɅ
ȻɃɃȼɈ
ȻɐɃȾ
...........................................................................................................
33
ɏɑɋ
ȼ
Ɇ
ȸɍɅ
Ƀɐ
ɏ
ɑɅ
ȻɃɃȼɈ
ȻɐɃȾ
ɂ
ȷ
ɏɐ
ȼɎɅ
ɏ
ȾɑɅ
ɀȾ
ȼɍ
ɇ
ɀ
Ƚ
Ʌ
ɀ
Ɇ
..............................................
33
ɏɑɋ
ȼ
Ɇ
ȸɍɅ
Ƀɐ
ɏ
ɑɅ
ȻɃɃȼɈ
ȻɐɃȾ
ɂ
ȷ
ɏɐ
ȷ
ɀ
Ɇ
ȼɎɅ
ɏ
ȾɑɅ
Ƚ
Ʌ
ɀ
Ɇ
...................................................
33
ɏɑɋ
ȼ
Ɇ
ȸɍɅ
Ƀɐ
ɏ
ɑɅ
ȻɃɃȼɈ
ȻɐɃȾ
ȾɅȻɐɂ
ɐ
ȸ
ȷ
ɀ
ȼɇ
ɀ
Ƀȼɂ
ɍɃ
ɑȷ
ȸɍɅɅ
Hibernation
)
ȸɍɅ
ɐ
ɀ
Ȼɇ
(
................................................................................................................................
33
ȻɃɃȼɈ
Ʉɉ
ȼȾ
Ʉɑ
ɀȻ
ɏɍ
Ɇ
..........................................................................................................................
33
viii
Sample