HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 75)

Languages: Hebrew
Pages:75
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 75
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
HP Hardware Diagnostics Windows
Ƀ
ɀɋ
Ʉɐ
ȼȷ
Ʌ
ɏɋɈ
ȼɅȻ
ɏɍ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
................................................................................................................................
46
ɑɇɎɑȻ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................................................................................
46
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................................................................................................
46
ɃɉɋȻ
ɑ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................................................................................
47
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ƀ
ȼɂ
Ɇɇ
ȸȻ
ɎȽ
USB
..................................................................
47
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
ɏȹȻ
ȻɈ
ȺɉȻ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ȸ
ɀ
ȼ
ɏɑ
Ƀɐ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.................................
47
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
Ʉɐ
ȼȷ
Ʌ
ɏɋɈ
ȼɅȻ
ɏɍ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
....................................................................................................................
47
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȺȹȻȸ
ɏ
ȼ
ɑ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.............................................
48
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.............................................................................
48
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
ɏȹȻ
ȻɈ
ȺɉȻ
ɇɂ
ɀ
ɑ
ȸ
ɀ
ȼ
ɏɑ
Ƀɐ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
....................
48
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
Ʉɐ
ȼȷ
Ʌ
ɏɋɈ
ȼɅȻ
ɏɍ
..............
48
ɑȻ
ȻɅȷ
ȷ
ɐɀ
ɀ
ɑ
Ƀɐ
ȺȹȻ
ɏ
ȼ
ɑ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
................................................
48
11
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
,
Ⱦɐ
ȼȽ
ɏ
ɐȼ
ɀ
ȼɎ
Ʉ
.....................................................................................................................................
50
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
ɅȻ
ɀ
ɉȺ
ȼ
ɀ
ɍ
ɀ
ɏ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
ȾɐɃ
Ƚ
ȼ
ɏ
.............................................................................................................................
50
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀɂ
ɀ
Windows
..........................................................................................................................
50
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀɂ
ɀ
HP Cloud Recovery Download
Ƀ
ɀ
ɍ
ɀ
ɏ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
ȾɐɃ
Ƚ
ȼ
ɏ
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
......................
50
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
ɐȼ
ɀ
ȼɎ
Ʉ
.........................................................................................................................................................
51
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
,
ȷ
ɀ
ȼɋ
Ɉ
ȼ
ȼɇɉɏ
Ɇ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
Ƀɂ
ɀ
Windows
.........................................................................................
51
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
Ƀɐ
HP Recovery
................................................................................................
51
ɐ
ɀ
ȼɇ
ɀ
Ɉ
Ⱥ
ɏ
ɃȼȾɑȷȻ
Ƀɐ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
..............................................................................................................
51
12
ȿɏɋɅ
ɀ
Ʉ
......................................................................................................................................................
52
ȾɑɅ
ɇɂ
ɀ
ȻɈ
............................................................................................................................................................
52
Ɉ
ȸ
ɀ
ɑȸ
ȻɃɉɋȻ
.........................................................................................................................................................
53
13
ɏɋ
ɀ
ɑɎ
Ⱦ
ɃɅɐ
Ɉ
ȿȿ
ɀ
.......................................................................................................................................
54
14
ȹɇ
ɀ
ȼɐ
ɑ
.......................................................................................................................................................
55
ȹɇ
ȼɐɀ
ɑ
...................................................................................................................................................................
55
ɍɅ
ɀ
ɑȷ
Ƀɂ
ɀ
ȼɃȼɇɂȿȻ
ȹ
ɀ
Ȼ
ȺȻ
ɏ
ɐȼ
ɀ
Ʉ
ɁɃ
........................................................................................................
55
ȼȾɅȻ
ɀ
ȼȸ
ɑ
ȼɇɃɐ
....................................................................................................................................
55
ȼȹȷȻ
Ⱥ
Ȼ
ȸȻ
ɀ
ɇ
Ƀ
ȼȷ
Ʌ
ɀ
ɑ
Ƀɐ
ȼɅ
ɀȾɅ
ȹɇ
ȼɐɀ
ɑ
)
IAAP
(
.......................................................................................
55
ȷ
ɀ
ȼɑ
ɏ
ȼɃȼɇɂȿ
ȹ
ɀ
ɀ
ɑ
ȽɉȻ
ɏ
ȼȿȻ
Ȼȸ
ȸ
ɀ
ȼ
ɏɑ
......................................................................................................
56
ɏɉȻ
ɑɂ
ɏɍȻ
ɂ
ɀ
Ʉ
ɁɃɐ
............................................................................................................
56
ȹɇ
ȼɐɀ
ɑ
ɉ
ȼȸ
ɏ
ȼɅ
ɏɍ
ɀ
HP
........................................................................................................
56
ɇɎɑ
ɀ
Ʉ
ȼ
Ⱦ
ɀɎ
ȻɎ
........................................................................................................................................................
57
ɇɎɑ
ɀ
Ʉ
.................................................................................................................................................
57
x
Sample