HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 80
Speciale toetsen
Tabel 2-7
Speciale toetsen en hun beschrijvingen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Druk op deze toets in combinatie met een andere toets om
bepaalde systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-toets
Opent het Startmenu.
OPMERKING:
Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
wordt het Startmenu afgesloten.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
OPMERKING:
Bij bepaalde producten wordt met de actietoets
f5
de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit- of
ingeschakeld.
(5)
Num Lock
-toets
Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
(6)
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
Een afzonderlijk toetsenblok rechts van het alfabettoetsenbord.
Wanneer
Num Lock
wordt ingedrukt, kan het toetsenblok
worden gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
OPMERKING:
Als de toetsenblokfunctie actief is op het
moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt die functie
opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.
Actietoetsen
Een actietoets voert de functie uit die wordt aangegeven door het pictogram op de toets. Om te bepalen
welke toetsen uw product heeft, raadpleegt u
Speciale toetsen
op pagina
12
.
Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample