HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 68 of 77)

Languages: Swedish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 77
14
Tillgänglighet
Tillgänglighet
HP satsar på att förena mångfald, gemenskap och arbete/fritid i företagets kärna så att det återspeglas i allt
vi gör. Här är några exempel på hur vi omsätter våra ansträngningar för att skapa en inkluderande miljö som
fokuserar på att förena människor kring teknikens kraft runt om i världen.
Hitta de tekniska verktyg du behöver
Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på
jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos
elektronik och informationsteknik. Mer information
ƬQQV
i
Hitta de bästa hjälpmedlen
på sidan
57
.
Vårt åtagande
HP engagerar sig i att tillhandahålla produkter och tjänster som är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Detta engagemang främjar vårt företags strävan efter mångfald och hjälper oss att
säkerställa att teknikens fördelar är tillgängliga för alla.
Vårt tillgänglighetsmål är att designa, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster som på ett
HƫHNWLYW
sätt kan användas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, antingen på fristående basis eller
med lämpliga hjälpenheter.
För att uppnå detta mål innehåller vår policy för hjälpmedel sju huvudpunkter för att vägleda våra ageranden
som företag. Alla chefer och anställda på HP förväntas främja dessa mål och deras genomförande i enlighet
med sina respektive roller och ansvarsområden:
Öka medvetenheten kring tillgänglighetsproblem inom företaget och tillhandahålla våra anställda den
utbildning som behövs för att designa, tillverka, marknadsföra och leverera tillgängliga produkter och
tjänster.
Utveckla tillgänglighetsriktlinjer för produkter och tjänster samt hålla produktutvecklingsgrupper
ansvariga för att implementera dessa riktlinjer så länge detta är möjligt på ett konkurrensmässigt,
tekniskt och ekonomiskt plan.
Låta personer med funktionsnedsättning delta i utvecklingen av tillgänglighetsriktlinjer samt i design-
och testfasen för produkter och tjänster.
Dokumentera tillgänglighetsfunktioner och tillgängliggöra information om våra produkter och tjänster
för allmänheten i tillgängligt format.
Skapa relationer med ledande leverantörer av hjälpmedel och lösningar.
Främja intern och extern forskning och utveckling som kommer att förbättra hjälpmedel som är
relevanta för våra produkter och tjänster.
Främja och bidra till branschstandarder och riktlinjer för tillgänglighet.
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
IAAP är en ideell förening som verkar för framsteg inom tillgänglighetsbranschen genom nätverkande,
utbildning och
FHUWLƬHULQJ±
Målet är att hjälpa yrkesverksamma inom tillgänglighetsbranschen att utveckla
56
Kapitel 14
Tillgänglighet
Sample