HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 81)

Languages: Thai
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 81
ǽȮȟȓɅ
ȮȃȮȕȺȐȞȻȆɁ
Țȡ
ȭȃȃȮȕȄȮǽȹȧȡɀ
ȃȄɀ
ȮȞȼțȜȮȞȕȩǽ
.......................................................................................................
35
7
ǽȮȟȖɅ
Ȯȟ
ȴȃȟȭ
ǽȥȮȀȩȝȚ
Ȱȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀ
ȴȏ
...................................................................................................................
36
ǽȮȟȗȟȭ
Ȗȗȟȴ
ȃȗȟȬȦȰ
ȓȔȰ
ȜȮȚ
..........................................................................................................................................
36
ǽȮȟȻȆɁ
ȑ
ȭȣȄ
ȭȐȸȟ ȱ
ȞȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȖȕȐȰ
Ȧǽ Ʉ
.................................................................................................................
36
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȡɁ
ȮȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȖȕȐȰ
Ȧǽ Ʉ
.....................................................................................................................
36
ǽȮȟȻȆɁ
HP 3D DriveGuard (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................................................................
36
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȦȒȮȕȬǾȩȃ
HP 3D DriveGuard
................................................................................
37
ǽȮȟȩ
ȭȚȸȐȑȺȗȟȹǽȟȝȹȡȬȼȐȟȸȣȩȟ Ʉ
...............................................................................................................................
37
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀȴ
ȏ
......................................................................................................................
37
Ǿ
ȭ
Ɂ
ȕȑȩȕǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐ
.....................................................................................................................
38
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȄȩȹȦȐȃȘȡ
..............................................................................................
38
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȐɁ
ȮȕǾɁ
Ȯȃȧȟ ȳ
ȩșȮȗ
ȰȐ
.....................................................................................
38
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȓ
ȭȆȹȚȐ
ȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
ȧȟ ȳ
ȩȸȝȮȦ Ʉ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
............................
38
ǽȮȟȸȐȰ
ȕȓȮȃȺȐȞȕ
Ʌ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ ɄȼȗȐɁ
ȣȞȧȟ ȳ
ȩǽȮȟȄ
ȭȐȦɀ
ȃȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀȴ
ȏ
.......................................................................
38
8
ǽȮȟȟȭ
ǽȥȮȀȣȮȝȗȡȩȐȜ
ȭȞȀȩȝȚ
Ȱȣȸȑȩȟ Ʉ
ȹȡȬǾɁ
ȩȝ
ȵȡǾȩȃȀ
ȴȏ
..........................................................................................
40
ǽȮȟȻȆɁ
ȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
.........................................................................................................................................................
40
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
Windows
......................................................................................................................
41
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȟȧ
ȭȦȘɀ
ȮȕȻȕ
Setup Utility (
Ȟȵ
ȓȰ
ȡȰ
ȑȱ
Ɂ
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃ
) (BIOS)
........................................................................
41
ǽȮȟȻȆɁ
Windows Hello (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..................................................................................................
42
ǽȮȟȻȆɁ
ȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
ȟȬȖȖȟȭ
ǽȥȮȀȣȮȝȗȡȩȐȜ
ȭȞȓȮȃȩȰ
ȕȸȓȩȟ Ʉ
ȸȕȿ
ȑ
............................................................................................
42
ǽȮȟȻȆɁ
ȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
ȗ
Ɂȩȃǽ
ȭȕȼȣȟȭ
Ȧ
...................................................................................................................
42
ǽȮȟȻȆɁ
ȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉȼțȟ Ʉ
ȣȩȡȡ Ʉ
......................................................................................................................
43
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃȆȴ
Ȑȩ
ȭȚȸȐȑȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
...................................................................................................................................
43
ǽȮȟȻȆɁ
HP Device as a Service (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.....................................................................................
43
ǽȮȟȟȭ
ǽȥȮȀȣȮȝȗȡȩȐȜ
ȭȞȹǽɀ
ȟȬȖȖȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȼȟɁ
ȦȮȞǾȩȃȀȴ
ȏ
...............................................................................................
43
ǽȮȟȦɅ
ȮȟȩȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȹȩȚȚȡȰ
ȸȀȆ
ȭ
ȕȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
ȹȡȬǾɁ
ȩȝȵ
ȡ
.......................................................................................................
44
ǽȮȟȻȆɁ
ȦȮȞȡȿ
ȩǽȓȱ
ɀ
ȸȗ
ȿȕȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȸȦȟ Ȱ
ȝ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
....................................................................................
44
9
ǽȮȟȻȆɁ
Setup Utility (BIOS)
.............................................................................................................................
45
ǽȮȟȸȟ Ȱ
ɀ
ȝȑɁ
ȕ
Setup Utility (BIOS)
..............................................................................................................................
45
ǽȮȟȩ
ȭȚȸȐȑ
Setup Utility (BIOS)
..............................................................................................................................
45
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȸȣȩȟ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕǾȩȃ
BIOS
.......................................................................................................................
45
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐȩ
ȭȚȸȐȑ
BIOS
...................................................................................................................
46
10
ǽȮȟȻȆɁ
HP PC Hardware Diagnostics
..............................................................................................................
48
ǽȮȟȻȆɁ
HP PC Hardware Diagnostics Windows (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
............................................................
48
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
.......................................................................
49
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
ȸȣȩȟ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕȡɀ
ȮȦȴ
Ȑ
.................................
49
ix
Sample