HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 7 of 81)

Languages: Thai
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 81
ȦȮȟȖ
ȭ
ȉ
1
ǽȮȟȸȟȰ
ɀ
ȝȑ
ɁȕȻȆɁ
ȃȮȕ
..............................................................................................................................................
1
ȹȕȣȓȮȃȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ȓȱ
ɀ
Ȑȱ
ȓȱ
ɀ
Ȧȴ
Ȑ
................................................................................................................................................
1
ȹȧȡɀ
ȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȸȚȰ
ɀ
ȝȸȑȰ
ȝȄȮǽ
HP
.........................................................................................................................................
2
2
ǽȮȟȓ
ɅȮȀȣȮȝȟ
ȵ
Ɂ
Ȅ
ȭǽǽ
ȭȖȀȩȝȚ
Ȱȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀ
ȴȏ
...............................................................................................................
3
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȪȮȟ Ʉ
Ȑȹȣȟ Ʉ
.....................................................................................................................................................
3
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
...................................................................................................................................................
3
ȐɁ
ȮȕǾȣȮ
....................................................................................................................................................................
4
ȐɁ
ȮȕȇɁ
ȮȞ
....................................................................................................................................................................
5
ȄȩȹȦȐȃȘȡ
...............................................................................................................................................................
6
Țȳ
Ɂ
ȕȓȱ
ɀ
Ȧɀ
ȣȕȹȗ
ɁȕȚȰ
ȝȚ Ʉ
....................................................................................................................................................
8
ȓ
ȭȆȹȚȐ
..................................................................................................................................................
8
ȼțȹȦȐȃȦȒȮȕȬ
........................................................................................................................................
9
ȗȴ
ɀȝ
ȡɅ
ȮȺȚȃ
Ȇɀ
ȩȃȟȬȖȮȞȩȮǽȮȤ
ȹȡȬȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȩɀ
ȮȕȡȮȞȕȰ
Ɂ
ȣȝȳ
ȩ
.................................................................................
10
ȹȗ
ɁȕȚȰ
ȸȤȥ
............................................................................................................................................
12
ȹȗ
ɁȕǽȮȟȐɅ
ȮȸȕȰ
ȕǽȮȟ
................................................................................................................................
12
ȐɁ
Ȯȕȡɀ
Ȯȃ
..................................................................................................................................................................
14
ȅȡȮǽ
.....................................................................................................................................................................
14
3
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑ
ɀȩǽ
ȭȖȸȀȟȳ
ȩǾɀ
ȮȞ
..................................................................................................................................
16
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩǽ
ȭȖȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȼȟɁ
ȦȮȞ
...................................................................................................................................
16
ǽȮȟȻȆɁ
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȼȟɁ
ȦȮȞ
..........................................................................................................................
16
ȹȗ
ɁȕȺȧȝȐȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȖȰ
ȕ
.............................................................................................................
17
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȻȕȟȬȖȖȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ǽȮȟ
...............................................................................................
17
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩ
WLAN
................................................................................................................................
17
ǽȮȟȻȆɁ
ȖȟȩȐȹȖȕȐ ɄȼȟɁ
ȦȮȞǾȩȃ
HP (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................
18
ǽȮȟȻȆɁ
GPS (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.................................................................................................
18
ǽȮȟȻȆɁ
ȩȴ
ȗǽȟȏɄȼȟɁ
ȦȮȞ
Bluetooth (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................
18
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȩȴ
ȗǽȟȏɄ
Bluetooth
...........................................................................................
19
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȸǾɁ
ȮȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȹȖȖȻȆɁ
ȦȮȞ
LAN (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.......................................................................
19
4
ǽȮȟȸȚȡ
ȰȐȸȚȡ
Ȱȕȼȗǽ
ȭȖȀ
ȴȏȡ
ȭǽȥȏȬȐ
ɁȮȕȀȣȮȝȖ
ȭȕȸȓ
Ȱȃ
.................................................................................................
20
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȡɁ
ȩȃ
.............................................................................................................................................................
20
ǽȮȟȻȆɁ
Ȁȴ
ȏȡ
ȭǽȥȏȬȸǽȱ
ɀ
Ȟȣǽ
ȭȖȸȦȱ
Ȟȃ
.................................................................................................................................
20
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȡɅ
ȮȺȚȃ
.................................................................................................................................
20
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȧȵ
ɖȃ
....................................................................................................................................
21
vii
Sample