HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 81)

Languages: Thai
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 81
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP Hardware Diagnostics Windows
ȑȮȝȆȳ
ɀ
ȩȧȟ ȳ
ȩȧȝȮȞȸȡǾȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............................................................................................
49
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃ
HP PC Hardware Diagnostics Windows
..............................................................................
49
ǽȮȟȻȆɁ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..............................................................................................................
49
ǽȮȟȸȟ Ȱ
ɀ
ȝȻȆɁ
ȃȮȕ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.................................................................................
50
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȻȦɀ
ȹțȡȆȼȐȟțɄ
USB
..................................................
50
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȸȣȩȟ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕȡɀ
ȮȦȴ
Ȑ
.........................................
51
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȑȮȝȆȳ
ɀ
ȩȧȟ ȳ
ȩȧȝȮȞȸȡǾȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
(
ȸȅȚȮȬ
ȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................................................................................................
51
ǽȮȟȻȆɁ
ȃȮȕǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................
51
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.................................................................
51
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȸȣȩȟ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕȡɀ
ȮȦȴ
Ȑ
...........................
51
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ȑȮȝȆȳ
ɀ
ȩȧȟ ȳ
ȩȧȝȮȞȸȡǾ
ȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
..........................................................................................................................
51
ǽȮȟȗȟȭ
Ȗȹȑɀ
ȃǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮǾȩȃ
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..................................................
52
11
ǽȮȟȦɅ
Ȯȟȩȃ
ȸȟȱ
ȞǽȀ
ȳȕ
ȹȡȬǽ
ȵ
ɁȀ
ȳȕǾɁ
ȩȝ
ȵȡ
...................................................................................................................
53
ǽȮȟȦɅ
ȮȟȩȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȹȡȬǽȮȟȦȟɁ
ȮȃȦȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕ
....................................................................................................................
53
ǽȮȟȻȆɁ
ȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȝȳ
ȩ
Windows
......................................................................................................................
53
ǽȮȟȻȆɁ
HP Cloud Recovery Download Tool
ȻȕǽȮȟȦȟɁ
ȮȃȦȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............
53
ǽȮȟȀȳ
ȕȀɀ
ȮȹȡȬǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕ
...................................................................................................................................................
54
ǽȮȟȀȳ
ȕȀɀ
Ȯ
,
ǽȮȟȟ ȱ
ȸȇȿ
ȑ
ȹȡȬǽȮȟȟ ȱ
ȸțȟȆȐɁ
ȣȞȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȝȳ
ȩ
Windows
.......................................................................
54
ǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȺȐȞȻȆɁ
Ȧȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȄȮǽ
HP
............................................................................................................
54
ǽȮȟȸȗȡȱ
ɀ
ȞȕȹȗȡȃȡɅ
ȮȐ
ȭȖǽȮȟȖȵ
ȑǾȩȃȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
...........................................................................................
54
12
ǾɁ
ȩȝ
ȵȡȄ
Ʌ
ȮȸȚȮȬ
...............................................................................................................................................
56
ǽɅ
Ȯȡ
ȭȃȼțț
ɁȮȸǾɁ
Ȯ
..........................................................................................................................................................
56
ȦȜȮȚȹȣȐȡɁ
ȩȝǽȮȟȓɅ
ȮȃȮȕ
..........................................................................................................................................
57
13
ǽȮȟȀȮȞȗȟȬȄ
ȴȼțț
Ɂ ȮȦȒ
Ȱȑ
..................................................................................................................................
58
14
Ȁ
ȴȏȦȝȖ
ȭȑ
ȰȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖȘ
ȵ
Ɂȓ
ȴȚȚȡȜȮȚ
..........................................................................................................................
59
Ȁȴ
ȏȦȝȖ
ȭȑȰ
ȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖȘȵ
Ɂ
ȓȴ
ȚȚȡȜȮȚ
...................................................................................................................................
59
ȀɁ
ȕȧȮȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȝȳ
ȩȓȮȃȸȓȀȺȕȺȡȞȱ
ȓȱ
ɀ
ȄɅ
Ȯȸȗ
ȿȕȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖȀȴ
ȏ
.......................................................................................
59
ȀȣȮȝȝȴ
ɀ
ȃȝ
ȭ
ɀ
ȕǾȩȃȸȟȮ
.................................................................................................................................
59
ȦȝȮȀȝȝȳ
ȩȩȮȆȱ
ȚȐɁ
ȮȕȀȣȮȝȦȮȝȮȟȒȻȕǽȮȟȸǾɁ
ȮȻȆɁ
ȃȮȕȟȬȧȣɀ
ȮȃȗȟȬȸȓȤ
(IAAP)
.....................................................
60
ȀɁ
ȕȧȮȸȓȀȺȕȺȡȞȱ
ǽȮȟȻȧɁ
ȀȣȮȝȆɀ
ȣȞȸȧȡȳ
ȩȓȱ
ɀ
Ȑȱ
ȓȱ
ɀ
Ȧȴ
Ȑ
............................................................................................
60
ȗȟȬȸȝȰ
ȕȀȣȮȝȄɅ
Ȯȸȗ
ȿȕǾȩȃȀȴ
ȏ
.................................................................................................
60
ǽȮȟȆɀ
ȣȞȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖǽȮȟȸǾɁ
ȮȒȲ
ȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
HP
.................................................................................
60
ȝȮȑȟȌȮȕȹȡȬȑ
ȭȣȖȓǽȊȧȝȮȞ
.....................................................................................................................................
61
ȝȮȑȟȌȮȕ
.............................................................................................................................................
61
x
Sample