HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 81
Zrozumiałość
(uwzględniając czytelność, przewidywalność i pomoc przy wprowadzaniu danych)
Niezawodność
(na przykład dzięki zapewnieniu zgodności z technologiami ułatwień dostępu)
Ustawodawstwo i przepisy
Dostępność technologii informacyjnych i informacji jest coraz istotniejszym zagadnieniem dla
ustawodawstwa. W tej części przedstawiono łącza do informacji o kluczowych aktach prawnych,
uregulowaniach i standardach.
Polska
Kanada
Europa
Wielka Brytania
Australia
Cały świat
Polska
Sekcja 508 Rehabilitation Act głosi, że agencje rządowe są zobowiązane do
LGHQW\ƬNDFML
standardów
dotyczących zaopatrzenia w produkty informacyjno-komunikacyjne, przeprowadzania badań rynkowych
mających na celu określenie dostępności produktów i usług oraz udokumentowania ich wyników. W
spełnieniu wymogów Sekcji 508 mogą być pomocne następujące zasoby:
www.section508.gov
Kupuj produkty z ułatwieniami dostępu
Obecnie U.S. Access Board aktualizuje standardy wchodzące w skład Sekcji 508. Celem jest uwzględnienie
nowych technologii i innych obszarów wymagających zmian standardów. Więcej informacji można znaleźć w
części
Aktualizacja sekcji 508
.
Sekcja 255, będąca częścią Telecommunications Act, zawiera wymagania dotyczące dostępności produktów i
usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Przepisy FCC obejmują cały sprzęt oraz
oprogramowanie sieci telefonicznych oraz sprzęt telekomunikacyjny używany w domu lub w biurze. Do takich
urządzeń należą telefony biurkowe, telefony bezprzewodowe, faksy, automatyczne sekretarki i pagery.
Przepisy FCC obejmują również podstawowe i specjalne usługi telekomunikacyjne, w tym zwykłe połączenia
telefoniczne, oczekiwanie na połączenie, szybkie wybieranie, przekazywanie połączeń, komputerowe książki
telefoniczne, monitorowanie połączeń,
LGHQW\ƬNDFMô
rozmówcy, śledzenie połączeń i powtórne wybieranie
połączenia, jak również pocztę głosową i systemy informacji głosowej, które oferują osobom dzwoniącym
menu wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części
Informacje o dokumencie FCC Sekcja 255
.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
Dokument CVAA uzupełnia federalne prawo telekomunikacyjne, zwiększając dostęp osób niepełnosprawnych
do współczesnych środków łączności. Aktualizuje on przepisy z lat 80. i 90. dotyczące ułatwień dostępu,
uwzględniając łączność cyfrową, szerokopasmową i mobilną. Przepisy te zostały wprowadzone przez komisję
FCC i stanowią część 14 i 79 dokumentu 47 CFR.
Podręcznik FCC dotyczący CVAA
Inne inicjatywy legislacyjne w Stanach Zjednoczonych
Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act i inne
62
Rozdział 14
Ułatwienia dostępu
Sample