HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 81
1.
Uruchom narzędzie Setup Utility (BIOS) (zobacz
Uruchamianie narzędzia Setup Utility (BIOS)
na stronie
45
).
2.
Wybierz pozycję
Main
(Główne), a następnie zanotuj wersję systemu BIOS.
3.
Wybierz opcję
Exit
(Wyjście), wybierz jedną z opcji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
W systemie Windows naciśnij
CTRL
+
Alt
+
S
.
Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera część
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
na stronie
46
.
Pobieranie aktualizacji systemu BIOS
OSTROŻNIE:
Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji
systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego
zewnętrznego źródła zasilania za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Aktualizacji systemu BIOS nie
należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, zadokowany w opcjonalnym urządzeniu
dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy
przestrzegać następujących zasad:
Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazdka sieci
elektrycznej.
Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.
Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.
UWAGA:
Jeśli komputer jest podłączony do sieci, przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji
oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem
sieci.
1.
Wpisz
support
w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację
HP Support
Assistant
.
— lub —
Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.
2.
Wybierz opcję
Updates
(Aktualizacje), a następnie wybierz polecenie
Check for updates and messages
(Sprawdź aktualizacje i wiadomości).
3.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4.
Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności:
a.
Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie
zainstalowaną na komputerze. Jeśli aktualizacja jest nowsza niż obecnie używana wersja systemu
BIOS, zanotuj datę, nazwę lub inny
LGHQW\ƬNDWRU³
Ta informacja może być później potrzebna do
zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.
b.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk
twardy.
Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której jest pobierana aktualizacja systemu BIOS.
Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej
zainstalowaniem.
46
Rozdział 9
Korzystanie z narzędzia Setup Utility (BIOS)
Sample