HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 81
6
Zarządzanie zasilaniem
Komputer może pracować na zasilaniu bateryjnym oraz ze źródła zewnętrznego. Gdy komputer jest zasilany z
baterii i nie jest podłączone zewnętrzne źródło zasilania, które mogłoby ją ładować, ważne jest
monitorowanie poziomu naładowania i oszczędzanie baterii.
Niektóre z funkcji zarządzania zasilaniem wymienionych w tej instrukcji mogą nie być dostępne we
wszystkich modelach komputera.
Korzystanie z trybów uśpienia i hibernacji
OSTROŻNIE:
W stanie uśpienia komputera występuje szereg dobrze znanych luk w zabezpieczeniach. Aby
uniemożliwić nieupoważnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych na komputerze, w tym również
danych zaszyfrowanych, HP zaleca, by zawsze korzystać z hibernacji zamiast uśpienia, gdy pozostawiasz
komputer bez opieki. Jest to szczególnie ważne w przypadku podróżowania z komputerem.
OSTROŻNIE:
Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości
odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas
odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.
System Windows korzysta z dwóch stanów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji.
Stan uśpienia — stan uśpienia jest inicjowany automatycznie po okresie braku aktywności. Stan pracy
jest wtedy zapisywany w pamięci, co pozwala na bardzo szybkie jej wznowienie. Stan uśpienia można
zainicjować także ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
Inicjowanie i opuszczanie trybu
uśpienia
na stronie
30
.
Stan hibernacji — tryb hibernacji jest inicjowany automatycznie, gdy bateria osiągnie krytyczny poziom
naładowania lub komputer był w stanie uśpienia przez dłuższy czas. W trybie hibernacji praca jest
zapisywana w pliku hibernacji, a komputer zostaje wyłączony. Stan hibernacji można zainicjować także
ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
Inicjowanie i opuszczanie trybu hibernacji (tylko
wybrane produkty)
na stronie
31
.
Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:
Wybierz kolejno przycisk
Start
, ikonę
Zasilanie
i opcję
Uśpij
.
Zamknij pokrywę (tylko wybrane produkty).
Naciśnij klawisz skrótu przełączania w tryb uśpienia (tylko wybrane produkty); na przykład
fn
+
f1
or
fn
+
f12
.
Naciśnij krótko przycisk zasilania (tylko wybrane produkty).
Tryb uśpienia można wyłączyć w następujący sposób:
Naciśnij krótko przycisk zasilania;
Jeśli komputer jest zamknięty, podnieś pokrywę (tylko wybrane produkty);
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze (tylko wybrane produkty);
Dotknij płytki dotykowej TouchPad (tylko wybrane produkty).
30
Rozdział 6
Zarządzanie zasilaniem
Sample