HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 71 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 77
Avrupa
%čUOHĻčN
Krallık
Avustralya
Dünya
JHQHOč
$PHUčND
%čUOHĻčN
'HYOHWOHUč
5HKDEčOčWDV\RQ
Yasası Bölüm 508; kuruluşların ICT
čKDOHOHUč
čÂčQ
KDQJč
standartların uygulanacağını
EHOčUOHPHOHUč±
HUčĻčOHEčOčU
ürün ve
Kč]PHWOHUčQ
NXOODQČODEčOčUOčúčQč
EHOčUOHPHN
čÂčQ
pazar araştırmasını
JHUÂHNOHĻWčUPHOHUč
ve
Sč\DVD
araştırmalarının sonuçlarını
EHOJHOHPHOHUč
JHUHNWčúčQč
EHOčUWčU²
$ĻDúČGDNč
kaynaklar, Bölüm 508
JHUHNVčQčPOHUčQč
karşılama konusunda yardım sağlamaktadır:
ZZZ²VHFWčRQ¿ÀŲJRY
$FFHVVčEOH
7HNQRORMčVčQč
Satın Alın
ABD
(UčĻčP
Kurulu şu anda Bölüm 508 standartlarını
J×QFHOOHPHNWHGčU²
Bu çalışma,
\HQč
WHNQRORMčOHUč
ve
standartların
GHúčĻWčUčOPHVč
gereken
GčúHU
alanları ele alacaktır. Daha fazla
EčOJč
čÂčQ±
bkz.
Bölüm 508
<HQčOHPH
.
7HOHNRP×QčNDV\RQ
Yasası Bölüm 255,
WHOHNRP×QčNDV\RQ
×U×QOHUč
ve
Kč]PHWOHUčQčQ
HQJHOOč
EčUH\OHU
čÂčQ
HUčĻčOHEčOčU
olmasını
JHUHNWčUPHNWHGčU²
FCC kuralları, evde veya
RIčVWH
kullanılan tüm donanım ve yazılım
telefon ağ
HNčSPDQČ
ve
WHOHNRP×QčNDV\RQ
HNčSPDQČQČ
kapsar. Bu tür
HNčSPDQODU
telefonlar, kablosuz
telefonlar, faks
PDNčQHOHUč±
telesekreter
PDNčQHOHUč
ve çağrı
FčKD]ODUČGČU²
FCC kuralları ayrıca normal telefon
JÑU×ĻPHOHUč±
çağrı bekletme, hızlı arama, arama
\ÑQOHQGčUPH±
EčOJčVD\DU
tarafından sağlanan
Gč]čQ
yardımı,
çağrı
č]OHPH±
arayan
NčPOčúč±
çağrı
WDNčEč
ve tekrar
ÂHYčUPH
JčEč
temel ve özel
WHOHNRP×QčNDV\RQ
Kč]PHWOHUčQčQ
yanı sıra
VHVOč
posta
Kč]PHWč
ve arayanlara seçenek
PHQ×OHUč
sağlayan
HWNčOHĻčPOč
VHVOč
yanıt
VčVWHPOHUčQč
de
kapsar. Daha fazla
EčOJč
čÂčQ±
Federal
ċOHWčĻčP
.RPčV\RQX
Bölüm 255
EčOJčOHUčQH
JčGčQ²
21. Yüzyıl
ċOHWčĻčP
ve
9čGHR
(UčĻčOHEčOčUOčúč
Yasası (CVAA)
CVAA,
HQJHOOč
EčUH\OHUčQ
modern
čOHWčĻčP
araçlarına
HUčĻčPčQč
artırmak ve 1980'lerde ve 1990'larda yürürlüğe
JčUHQ
HUčĻčOHEčOčUOčN
yasalarını
GčMčWDO±
JHQčĻ
bant ve
PREčO
\HQčOčNOHUč
čÂHUHFHN
ĻHNčOGH
güncellemek üzere federal
čOHWčĻčP
yasalarını günceller.
<ÑQHWPHOčNOHU
FCC tarafından zorunlu tutulur ve 47 CFR 14. ve 79. bölümler
čOH
EHOJHOHQPčĻWčU²
CVAA FCC Kılavuzu
'čúHU
ABD mevzuatı ve
JčUčĻčPOHUč
(QJHOOč
$PHUčNDOČODU
Yasası (ADA),
7HOHNRP×QčNDV\RQ
Yasası,
5HKDEčOčWDV\RQ
Yasası ve
GčúHUOHUč
Kanada
(QJHOOč
2QWDUčROXODU
čÂčQ
(UčĻčOHEčOčUOčN
Yasası (AODA); mal,
Kč]PHW
ve
WHVčVOHUčQ
HQJHOOč
2QWDUčROXODU
tarafından
HUčĻčOHEčOčU
olmasını sağlamak ve
HQJHOOč
EčUH\OHUčQ
HUčĻčOHEčOčUOčN
standartlarının
JHOčĻWčUčOPHVčQH
katılımını
sağlamak
čÂčQ
HUčĻčOHEčOčUOčN
standartları
JHOčĻWčUPHN
ve uygulamak üzere oluşturulmuştur. AODA'nın
čON
standardı
P×ĻWHUč
Kč]PHWOHUč
standardıdır; ancak ulaşım,
čVWčKGDP
ve
EčOJč
ve
čOHWčĻčP
čÂčQ
de standartları
JHOčĻWčUčOPHNWHGčU²
AODA;
2QWDUčR
+×N×PHWč±
parlamento, her
EčU
kamu sektörü kuruluşu ve kamuya veya
GčúHU
üçüncü
WDUDƮDUD
mal,
Kč]PHW
veya
WHVčV
sağlayan ve
2QWDUčR³GD
en az
EčU
çalışanı bulunan her
NčĻč
veya kuruluş
čÂčQ
uygulanır;
HUčĻčOHEčOčUOčN
NUčWHUOHUč
1 Ocak 2025
čWčEDUČ\OD
veya daha önce sağlanmış olmalıdır. Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
(QJHOOč
2QWDUčROXODU
čÂčQ
(UčĻčOHEčOčUOčN
Yasası (AODA)
bölümüne
JčGčQ²
Standartlar ve mevzuat
59
Sample