HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 63 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
Aracı yüklemek
čÂčQ´
0čFURVRIW
Mağazasına
JčGčQ
ve HP Cloud Recovery
NHOčPHOHUč\OH
arama yapın.
Ayrıntılı
EčOJč
čÂčQ
support
DGUHVčQH
JčGčQ±
HP Cloud Recovery
NHOčPHOHUč\OH
arama yapın,
ardından "HP PCs –
8VčQJ
the Cloud Recovery Tool
¶:čQGRZV
10, 7)" (HP
%čOJčVD\DUODU
- Cloud Recovery Tool
Kullanma
¶:čQGRZV
10, 7))
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
NOT:
Kurtarma medyasını
NHQGčQč]
oluşturamıyorsanız kurtarma
GčVNOHUčQč
HGčQPHN
čÂčQ
destekle
čOHWčĻčPH
JHÂčQ²
support
DGUHVčQH
JčGčS
×ONHQč]č
veya
EÑOJHQč]č
VHÂWčNWHQ
sonra
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
*HUč
yükleme ve kurtarma
:čQGRZV
araçlarını kullanarak
JHUč
yükleme, sıfırlama ve
\HQčOHPH
:čQGRZV½
EčOJčVD\DUČQ
JHUč
\×NOHQPHVč±
sıfırlanması ve
\HQčOHQPHVč
čÂčQ
bazı seçenekler sunar. Ayrıntılar
čÂčQ
bkz.
:čQGRZV
araçlarını kullanma,
sayfa
50
.
HP Recovery medyası kullanarak kurtarma
HP Recovery medyası,
RUčMčQDO
čĻOHWčP
VčVWHPčQč
ve
IDEUčNDGD
yüklenen programları kurtarmak
čÂčQ
NXOODQČODEčOčU²
Kurtarma medyası,
EHOčUOč
ürünlerde HP Cloud Recovery Download Tool kullanılarak
ÑQ\×NOHQHEčOčU
EčU
USB
ƮDVK
sürücü
×]HUčQGH
ROXĻWXUXODEčOčU²
Ayrıntılar
čÂčQ
bkz.
Kurtarma medyası oluşturmak
čÂčQ
HP Cloud Recovery Download Tool aracını kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde),
sayfa
50
.
NOT:
Kurtarma medyasını
NHQGčQč]
oluşturamıyorsanız kurtarma
GčVNOHUčQč
HGčQPHN
čÂčQ
destekle
čOHWčĻčPH
JHÂčQ²
support
DGUHVčQH
JčGčS
×ONHQč]č
veya
EÑOJHQč]č
VHÂWčNWHQ
sonra
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
6čVWHPčQč]č
kurtarmak
čÂčQ´
HP Recovery medyasını taktıktan sonra
EčOJčVD\DUČ
\HQčGHQ
başlatın.
%čOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH
%čOJčVD\DUČQČ]
HP Recovery medyası
čOH
\HQčGHQ
başlamazsa
EčOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]²
Bu sıra,
EčOJčVD\DUČQ
VčVWHP
başlatma
EčOJčOHUč
čÂčQ
baktığı, BIOS'ta
OčVWHOHQHQ
aygıt sırasıdır. HP Recovery
medyanızın konumuna bağlı olarak,
VHÂčPč
RSWčN
sürücü veya USB
ƮDVK
sürücü olarak
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]²
Önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ´
ÖNEMLİ:
¢ČNDUČODEčOčU
klavyeye
VDKčS
EčU
tablet
čÂčQ
bu adımlara başlamadan önce
WDEOHWč
klavye tabanına
takın.
1.
HP Recovery medyasını takın.
2.
6čVWHP
Başlangıç
menüsüne
HUčĻčQ²
%čOJčVD\DUODU
veya klavye takılı tabletler
čÂčQ´
%čOJčVD\DUČ
veya
WDEOHWč
açın ya da
\HQčGHQ
başlatın, hızlıca
esc
tuşuna basın ve ardından
f9
tuşuna
basarak önyükleme
VHÂHQHNOHUčQč
JÑU×QW×OH\čQ²
.ODY\HVč]
tabletler
čÂčQ´
*HUč
yükleme ve kurtarma
51
Sample